nnessóge drukwerk the mediwi is the Drukken voor de wereld Het zal duidelijk zijn dat een bedrijf van de omvang van Smeets aan Neder land een te klein werkterrein heeft. Smeets is typisch een 'drukker voor de hele wereld'. De Intersmeets organisatie, die de ver koopactiviteiten bundelt, bestaat, be halve uit het Amsterdamse kantoor, uit kantoren of agentschappen in Frankfort, Parijs, Londen, New York, Stockholm, Kopenhagen en Brussel. In het pakket van producten dat de or ganisatie heeft aan te bieden zijn ver schillende productgroepen te onder scheiden. In de eerste plaats de al eerder ge- Een van de ultramoderne Roland 800 offsetpersen bij Smeets noemde display-materialen: alles wat te pas komt bij de winkelpromotie van producten. Vervolgens het commerciële drukwerk in elke denkbare oplaag: brochures, fol ders, reisgidsen, direct mail-catalogi enz. Een zeer belangrijke tak is ook de tijd schriftenproductie. Smeets draait, zowel op de rollenoffset als aan vellen, talrijke tijdschriften: Holland Herald, Time In ternational, Jeune Afrique, To the Point International, om maar een paar buiten landers te noemen. Maar ook bekende Nederlandse tijdschriften, zowel uit de VNU als van andere uitgevers komen bij Smeets van de persen: Fleur, Kijk, Mensen van Nu, Vorsten Vandaag. Belangrijk is ook de productie van vaak prachtige boeken, vooral werk met heel veel kleur. Op de rollenoffsetmachines draait Smeets bijvoorbeeld internatio nale co-producties, waarbij men een to taal oplaag van vele honderdduizenden produceert, verdeeld over een aantal kleinere oplagen in verschillende talen. Daarbij kan de pers voor het illustra tieve gedeelte gewoon ingesteld blijven, terwijl alleen de plaat voor de tekst wordt gewisseld. De wat betreft snel heid, maar ook in kwaliteit uiterst aan trekkelijke rollenoffset wordt op deze manier al bij relatief kleine oplagen per taal uitstekend inzetbaar. Consequente filosofie Wat aan de filosofie van Smeets vooral opvalt is, dat men consequent in prac- tijk brengt wat in de drukkerswereld tot nu toe veelal slechts in theorie als juist wordt beschouwd: men handelt vanuit de markt. Bij het structuuronderzoek, dat in de grafische industrie is ingesteld, kwam als een van de hardste gegevens naar voren, dat drukkers nog veel te veel technisch denken, nog te zeer bezig zijn met wat op hun persen, met hün outil lage kan worden gedaan. Dat ze zich meer zouden moeten gaan instellen op wat de markt vraagt. In wezen is daarop de nieuwe strategie van Smeets duidelijk gebaseerd. Algemeen directeur drs. H. V. M. van Opstal zegt er over: 'Kortgeleden ben ik in de grafische vakpers wat onzorgvul dig geciteerd. Ik zou gezegd hebben dat de middelgrote bedrijven in onze be drijfstak gedoemd zouden zijn te ver dwijnen. Maar zo liggen de kaarten niet. De bedrijfsgrootte is in dit opzicht niet belangrijk. Het gaat alleen om de instelling van de ondernemer. Een be drijf heeft mijns inziens, ongeacht de grootte, alleen kans op overleven in deze tijd van toenemende binnen- en buitenlandse concurrentie, wanneer er marktgericht wordt gedacht, wanneer er op basis van de markt wordt geïnves teerd en wanneer er wordt gewerkt van uit de opvatting dat technische middelen moeten worden afgestemd op de eco nomische en commerciële mogelijkhe den en wenselijkheden. Met de aan schaffing van de nieuwe Roland persen Dick Suèr: 'Drukwerk is niet inte ressant voor de klant; het gaat erom wat drukwerk doet nier kan men voor elk probleem een specialist aantrekken. 'In dit opzicht gaan we heel ver. We bieden niet alleen aan drukwerk te maken, maar ook alle sores op ons te nemen, wat betreft zet ten, reproductie, ontwerp, layout, noem maar op,' aldus Dick Suèr. Die service rekent hij tot de 'marktver- dedigende strategie' van het bedrijf. 'Daarnaast hebben we, in onze visie, een marktontwikkelende functie. Daar mee bedoelen we, dat je als drukker niet alléén de rol moet spelen van de leverancier, die afwacht tot hem iets wordt opgedragen. Je moet er ook naar streven in het vroegste stadium te wor den ingeschakeld in een marketing concept. Bijvoorbeeld bij de winkel promotie is dat een heel belangrijk punt. Dat de klant bij je kan komen met een commercieel probleem: we hebben dat en dat product, dat we in de winkel willen gaan pushen. Hoe kunnen we dat het beste doen?' NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 6

Kontekst nl | 1975 | | page 6