hebben wij duidelijk aan diepte investeren gedaan. Wij hebben daarmee niet onze totale productiecapaciteit ver groot, maar wel onze mogelijkheden om te concurreren. Als ik somber ben over de overlevingskansen van bedrijven, dan ben ik dat op grond van de over weging, dat er nog steeds te weinig vanuit de markt wordt gedacht en teveel vanuit de eigen techniek.' Kontakt verbeteren Intussen is men er zich bij Smeets heel duidelijk van bewust, dat het werken vanuit een marktgerichte filosofie alleen kan slagen, wanneer er sprake is van een heel goede communicatie tussen de mensen die het contact met de markt hebben en degenen die voor de produc tie verantwoordelijk zijn. In de bedrij ven van de groep is dan ook een over legstructuur geschapen, die er toe moet leiden, dat technici en commerciële mensen van eikaars problemen en wen sen terdege op de hoogte zijn. Men wil uiteraard ook voorkomen, dat in de grafische industrie levensgroot dingen als vakmanschap, inzet, liefde aanwezig is. Veel vakmensen in deze voor het werk bedreigd zouden kunnen bedrijfstak 'vinden er niets meer aan', worden door een gebrek aan inzicht van omdat hun werk er naar hun gevoel de technische medewerkers in de bedoe- minder interessant op geworden is. 'Je lingen van de bedrijfsleiding. Een ge- kunt er niets meer van jezelf in leggen,' vaar dat bij de huidige ontwikkelingen is een veel gehoorde klacht. Dat hoeft niet zo te zijn. Wanneer men er in slaagt over te brengen waar de on derneming mee bezig is, kan ook voor de technische mensen de nieuwe, an dere benadering van het productiegebeu- ren boeiend en zinvol zijn. Eén van de mensen die ik in het techni sche bedrijf van Smeets in Weert tegen kom legt daar spontaan maar overtui gend getuigenis van af. Deze in het vak vergrijsde fotolithograaf werkt met een supersnelle scanner, waarmee automa tisch de kleuruittreksels voor het vier kleurendrukwerk worden gemaakt. Vroeger een bijna 'artistiek' stukje werk. Op mijn vraag of hij die automa tisering niet als een verlies voor zijn vakmanschap beschouwt, antwoordt hij (volkomen terecht): 'Bij het werken met deze apparatuur is dat vakmanschap juist nog veel harder nodig. Je kunt er nu alleen veel meer mee doen, omdat je een stuk gereedschap hebt, waarmee je enorm veel sneller werkt.' 'Dat', zegt Dick Suèr, 'is nou eigen lijk precies zoals we er bij Smeets over denken: je moet beter weten waar je mee bezig bent, je werkt mis schien veel minder op gevoel en op instinct, maar dat wil nog niet zeggen Displaymateriaal: Smeets is er be- dat je er niet minstens zoveel plezier roemd om in kunt hebben.' De gigantische showroom van Smeets in Weert Weer aantal nieuwe letter type als plakletter h:<.;'i'i^!Ui NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 t'vNui] uinöu~ O Veel ontwerpers zijn nog altijd doende zelf een nieuw lettertype te ontwikkelen. De letter blijft intrigeren. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe typen bijgekomen, beschikbaar als plakletters. GILL KAYO en SANS SERIF SHADED komen van Berthold en GARAMONT ULTRA BOLD van de Internationale Type Face Corporation. De andere typen HOT DOG, YARD, FLEUR- DON, BRONX SHADED, BRONX, DROP- SHADOW CONDENSED zijn exclusieve let tertypen en winnaars van de permanente Meca- norma Nieuwe Lettertypen Wedstrijd. HOT DOG - ontworpen door Antonio Tabet, Italiaan. 'Corporate Image' specialist bij Pirelli. YARD - ontworpen door de Zweedse artiest Ulf Lamby. FLEURDON - een gezamenlijk ontwerp van Via Trenker en Hans Jürgen Donner, twee jonge artiesten (Australisch en Duits, respectievelijk 31 en 26 jaar) die lang hebben samengewerkt. BRONX SHADED en BRONX DROPSHA- DOW CONDENSED - werden ontworpen door Michel Waxmann, een Belgische free-lance gra ficus, die deelgenomen heeft aan de Warsaw International Poster Biennale, Brussels Graphic Design en lid is van de art director's club van New York. O. Harris, Amsterdam brengt deze nieuwe Me- canorma plakletters. New Types no. 11. LLULL LLC Ut 7

Kontekst nl | 1975 | | page 7