Nieuws uit de Mediawereld C52BHEI NR. 16 6 AUGUSTUS 1975 Brancherapport Cebuco Vakblad Speelgoed Eind van deze maand verschijnt het eer ste nummer van Vakblad Speelgoed in een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het maandblad wordt uitgegeven door de Stichting Gemengde Branche te Den Haag (070-233874) en gezonden aan de abonnees van het blad 'Gemengde Branche', vakblad voor de huishoudelijke- en luxe artikelen, glas, porselein en aardewerk, alsmede kunst nijverheid. De zetspiegel van het blad bedraagt,190 x 235 mm. De tarieven voor 1/1 pagina zijn resp. 720, (losse plaatsing), 680,(6x) en 640,(12x). Toeslag steunkleur 220,full colour 800, Voetbalkranten Inmiddels ontvingen wij van het Cebuco te Amsterdam (020-242316) het rapport 'Wijn en Gedistilleerd', het tweede deel van het brancherapport 'Dranken', dat kan worden ingevoegd in de bruine ver zamelband die in de herfst van 1974 werd verzonden. Bovendien vervaar digde het Cebuco een rapport bestaande uit een in februari van dit jaar gehouden onderzoek naar de koopgewoonten bij de slijter. Dit onderzoek heeft betrek king op een 12-tal slijterijen in 9 over geheel Nederland verspreide gemeenten, waarbij in totaal 437 personen zijn on dervraagd, die net de slijterij hadden bezocht, d.w.z. 44% van het aantal be zoekers. Huis en Tuin Onderzoek Weekblad De Tijd In opdracht van Uitgeverij De Tijd BV te Amsterdam (020-221355) heeft NO VUM te Haarlem eind april van dit jaar wim spit: nkv schiet in de roos de wereld van de. tour J alfrinksolidair met joden én palestijnen een mondeling onderzoek gehouden on der 300 abonneegezinnen van het week blad De Tijd. Onder andere blijkt hier uit dat 28% van deze abonnees tot de welstandsklasse A behoort, 29% tot de BI-klasse, 26% tot de B2-klasse, 16% tot de C-klasse en 1% tot de D-klasse. Media international Het juni/juli-nummer van Media inter national is onder andere aandacht ge wijd aan tijdschriften op het gebied van damesmode in de landen Frankrijk, En geland en Duitsland, aan media met be trekking tot olie en benzine, aan het be reik van zakenlieden in het Verre Oos ten, alsmede aan de media radio en televisie in Frankrijk. Brochure Het Stadsblad De uitgever van het wekelijks verschij nende huis-aan-huisblad Het Stadsblad door B. G. J. Stoelinga ROTA-examen 1975 (2) In het nummer van 14/5 namen wij enkele vragen op, die betrek king hadden op het onderdeel 'Me- diakennis' en beloofden wij tevens nadien nóg enkele vragen betreffen de dit onderdeel af te drukken. Het heeft even geduurd, maar hier zijn ze dan: - Noem twee voordelen en twee nadelen, die verbonden zijn aan het adverteren in elk van de onderstaande mediumtypen (in Nederland): televisie, radio, dag bladen, tijdschriften, buiten-media. - Noem drie belangrijkste verbete ringen in de ontwikkeling in het mediaonderzoek in Nederland over de afgelopen twintig jaar, en geef tevens aan waarom dit verbete ringen zijn. - Welke informatiebronnen staan de mediaplanner (in Nederland) ter beschikking en noem van elk van deze bronnen de voornaamste ge gevens. - Geef in max. 50 woorden een toe lichting op de stelling dat bereik in de doelgroep en frequentie in de doelgroep van elkaar afhankelijk zijn. voor West-Brabant (01600-49757) heeft een extra computer-uitdraaiing laten maken van het NIPO Media-Onderzoek 1973/74, voor de gebieden Breda/Baro nie, Oosterhout, Bergen op Zoom en Roosendaal e.o. Het bereik per gemiddeld nummer en het zgn. gezinsbereik van genoemd blad zijn in de brochure geplaatst naast dat van de bladen 'Journaal Leven Wonen/Kan ton' en 'De Stem/Brabants Nieuws blad'. Onderzoek de Woonkrant Inmiddels ontvingen wij van de volgende bladen bericht over het uitgeven van een voetbalkrant: de Volkskrant (13/8), Het Parool (2/9), Leeuwarder Courant (14/8), Tubantia (12/8 26/8), Het Vrije Volk (13/8), Nieuwsblad van het Noorden (14/8), Kluwer's Courantenbedrijf (6/8), Zwolse Courant (15/8), De Telegraaf/Nieuws van de Dag (6-11/8) en Nieuwe Vlaardingse Courant (20/8). In een totale oplage van 500.000 exemplaren zal in de week van 25-30 augustus 'Sport '75' worden uitgegeven door de met elkaar in de weekbladsector opererende dochterondernemingen van de Perscombinatie, te weten Amstelland Pers, Amsterdams Stadsblad, Gooi-Pers en Randstad Publicatie, alsmede in sa menwerking met het Hilversums Weekblad. Tarieven: 1/1 pa gina 6890,—, 1/2 pagina 3865,—, 1/4 pagina 2070,— en 1/8 pagina 1105,Inlichtingen bij de heren K. Prent en J. van Oeveren (020-451515). In het april-nummer van het 5 x per jaar verschijnende tijd schrift Huis en Tuin werden onder andere 3 advertenties ge plaatst met betrekking tot zachte vloerbedekking (Arie Veen Tapijt, Desso en Krommenie), 2 advertenties met betrekking tot harde vloerbedekking (Bruynzeel vloeren en Rowi Parket) en eveneens 2 advertenties met betrekking tot keukenuitrusting (Alno en Atag). In totaal 877 inzenders van de in het blad op genomen informatiekaarten vroegen gegevens aan over een of meer van deze zeven adverteerders. Interessant is het dat bijna de helft van deze aanvragen be trekking had op slechts één van de twee resp. drie advertenties per branche, namelijk zachte vloerbedekking 46,5%, harde vloerbedekking 49,6% en keukenuitrusting 46,3%. De informatiekaart-inzenders gaan dus blijkbaar zeer selectief te werk bij het aanvragen van informatie en zij kruisen dus niet zo-maar-wat-aan', indien zij geïnteresseerd zijn in informatie uit een bepaald productveld. In de zomer van 1974 is in opdracht van het dagblad De Tele graaf te Amsterdam (020-5859111) door het marktonderzoek bureau Inter/View BV te Amsterdam een onderzoek gehouden dat enerzijds een aantal aspecten met betrekking tot het kopen van een huis moest doorlichten en dat anderzijds de positie van het dagblad De Telegraaf op deze markt in kaart moest bren gen. De 475 geslaagde gesprekken werden gevoerd met het ge zinshoofd en de huisvrouw samen. De steekproef is representa tief voor alle gezinnen, die een woning hebben gekocht in de 8

Kontekst nl | 1975 | | page 8