MEER BAET 46 De mixer" is bezig een cocktail tebereiden. We zien hem hier met den shaker bezig: het vol doening belovende werk van den man, die straks aan zijn vrienden ,,iets andersdan gewoon" zal schenken, die een dronk zal kunnenbieden,welke een specialité de la mai- son zal wordengeroemd J-Je toto 111 de reclame In ons vorig nummer gaven wij een reproductie van een reclame-foto, die de combi natie van stilleven en portret: product en verbruikster, bracht. Maar ook het portret was „stil" actie ontbrak. Dat 't ook anders kan, toonen wij aan in de beide hierbij gereproduceerde „imaginaire" speciaal voor Meer Baet ge maakte reclame-foto s (de foto in het vorig nummer had reeds in een advertentie voor het daarin afgebeelde buitenlandsche product dienst gedaan). Nog een tweede vergelijking met de foto in het vorige nummer is mogelijk. In alle drie de gevallen was het noodig meerdere artikelen af te beelden. Zou het „portret daarbij in levenden lijve ten tooneele zijn gevoerd, dan was het beeld te onrustig geworden. Handig werd in het eerste geval een spiegel, die tevens als achtergrond en „pièce de milieu" dienst deed, aangewend om een reproductie van de persoon te krijgen. In de beide hier afgebeelde foto's werd nog een rustiger effect bereikt terwijl de werking eer nog wordt versterkt door van den hier optredenden „acteur" slechts het schaduwbeeld, dat op den achterwand geworpen wordt, te geven. En daar komt het op aanbeide foto's laten uitkomen, hoe, bij vakkundige behandeling van het geval, zelfs ook het schaduwbeeld de expressie in gezicht en gebaren weet weer te geven met niets te wenschen overlatende duidelijkheid. F oio Jeba

Meer Baet nl | 1929 | | page 20