BIJ HET TWEEDE NUMMER INHOUD Ie Jaargang Nummer Een Maandblad voor den zakenman Abonnement: en iedereen die belangstelt in reclame Losse nummers f 5.— per 50 cent Wij hecliten meer aan daden dan aan woorden. Gunstige woorden zijn over ,,Meer Baet" in verschillende bladen geschreven. Gun stige woorden zijn er ons ook over gezegd. En wij zijn wel de laatsten om de waarde van deze publiciteit naar beneden te halen. Toch zegt ons evenwel méér het feit, dat tal van vooraanstaande persoonlijkheden in de zaken- en bedrijfswereld spontaan en eigenhandig de inteekenkaart onderteeken den en hun particulier adres invulden. Want dit wijst er op hoezeer zij „Meer Baet" anders wenschen te behandelen dan zooveel bladen, die tusschen hun post in op hun kantoor komen en daar hoog stens maar vluchtig even kunnen worden ingekeken. Ook de inrichting van ons Slagzinnen-re- gister werd toegejuicht en dankbaar benut hetgeen reeds blijkt uit de talrijke nieuwe inschrijvingen welke wij in dit nummer publiceeren, en welke alle door de betrokken firma's zelf, of haar leiders, werden inge stuurd. Huisorganen werden ons ter recensie ge zonden, en nu spijt het ons, dat wij niet reeds in dit tweede nummer plaats hebben kunnen vinden om er een bespreking aan te wijden. Dat doen wij evenwel zeker in ons Februari-nummer. Wij ontvingen ook reeds foto's, in verband met ons inleidend artikel over „De Foto in de reclame". In ons artikel in dit nummer schreven wij hierover. Mochten er onder onze lezers zijn, die een bepaald onderwerp zouden wenschen be handeld te zien of eenig ander verlangen ten aanzien van den inhoud mochten heb ben, wij zullen dankbaar zijn zoo men het ons wil melden! De Redactie „MEER BAET" Blz. Bij het tweede nummer 29 Wees op uw hoede 30 Advertentieteksten 33 Imaginaire reclame-campagnes 39 Een industrie, die zich slachten laat als een lam43 Kankerpitjes45 Eigenwijsheden van Betweter45 De foto in de reclame 46 Beter adverteeren 49 Register van slagzinnen53 De plaats van het locale nieuwsblad54 UITGAVE: N.V. PUBLICITEIT - N. Z. VOORBURGWAL 278=280 -- AMSTERDAM

Meer Baet nl | 1929 | | page 3