BoekhanpCL MEER BAET 34 Zoolang ik niet weet of een annonce deel uitmaakt van een serie of op zich zelf staat, uitsluitend geplaatst is om den verkoop te stimulee- ren, of wellicht ook nog een andere taak heeft, opgesteld is, vrij van concurrentievrees of afge stemd is op de gedragingen van concurrenten, gericht is tot alle interessenten of alleen een be paalde categorie bewerkt en honderden dergelijke overwegingen meer, is het onmogelijk zuiver te beoordeelen, of de annonce al dan niet aan het gestelde doel beantwoordt en is men er in zijn critiek vaak hopeloos naast. Ondanks het vorenstaande en gelukkig voor mij zijn er op het bovenstaande uitzonderingen, die mij in staat stellen U aan de hand van voorbeelden, conclusies te doen trekken. Deze gelegenheid wordt mij geboden door de juist achter ons liggende periode, vlak voor Kerstmis. Het lijkt mij juist voor den doorsnee adverteerder bui tengewoon interessant, te weten, hoe hij dergelijke gele genheden moet uitbuiten en hoe hij zich op de beste wijze, de beschikbare tekstruimte ten nutte moet maken. Behalve de techniek van de annonce kunnen we door het speciale karakter van de Kerstgeschenkenadverten ties ook met vrij groote nauwkeurigheid zeggen, welke bedoeling heeft voorgezeten, toen de adverteerder deze annonce plaatste. Algemeen gesproken wilde men profïteeren van de gunstige gelegenheid, die Kerstmis bood, om zooveel mogelijk koopers te doen besluiten het speciaal gead verteerde product te koopen als Kerstcadeau. Hierbij concurreert men dus tegen alle andere cadeaux. Men wil opwekken tot een onmiddellijke koopersdaad, want de periode duurt maar zeer kortde annonce heeft dus een direkte en onmiddellijke taak. In de week voor Kerstmis heb ik uit een van onze groote Nederlandsche dagbladen verschillende annon ces voor verschillende artikelen geknipt en ook enkele voor hetzelfde artikel. Wij zullen deze stuk voor stuk aan een beschouwing onderwerpen, er onze conclusies uit trekken en ten slotte, om niet datgene te vergeten, wat wellicht het allerbelangrijkste is: één annonce re- construeeren. Hierdoor zal men ons niet kunnen ver wijten, wat menzoovelen critici doet, dat de critiek hoofd zakelijk afbrekend is. Nog één voorafgaande opmerking. Ik acht het lang niet buitengesloten, dat men mij, na lezing, zal verwijten, dat ik juist datgene heb gedaan, waartegen ik zelf in een voorafgaande zinsnede heb ge protesteerd, nam.het zichovergevenaanhaarkloverijen. Daartegen wensch ik bij voorbaat te protesteeren. Ik doelde daar op critiek op vakkundig adverteeren,doch helaas toonen onze voorbeelden maar al te goed hoe angstig weinig vele adverteerders in ons land nog van de meest elementaire beginselen der reclame weten en hoe slecht zij de taak van de annonce vatten. En, lezers, ik zou slechte „Service" geven, wanneer ik daarvoor excuses ging verzinnen en dus den indruk wek te, dat het nog zoo slecht niet was. Want wat men alzoo in de advertentiekolommen van onze vaderlandsche pers ziet, is heel vaak innig be droevend. Afb. i. Cadena Sigaren. Al is er uit een aesthetisch oogpunt wel het een en ander op deze annonce aan te merken, heeft ze toch deze goede eigenschap, dat ze handig gebruik maakt van het herken nend element dat er in de Cadenascript en de Cadenakop zit. Zoowel de boven- als de onderkant van de annonce is Cadena, zoodat ook al strijkt het oog er maar even over, het typische van het merk wordt opgevangen. De fietsband is overbodig. Als verkoopstekst is de ad vertentie zwak, omdat ze uit sluitend drijft op een bestaande goodwill en het als vanzelf sprekend heeft aangenomen, dat een opfrissching van het geheugen van den lezer voldoende was, om hem in de eerste plaats te doen besluiten tot sigaren en in de tweede plaats tot Cadenasigaren. Een cardinale fout is er m.i. begaan, door de vrou welijke kooper totaal te negeeren. Die interesseert zich pl.min. 51 weken van het jaar niet voor sigaren en nog minder voor een bepaald merk. In die eene week, dat ze zich er helaas wel mee bemoeit, had men haar toch wel iets aanlokkelijkers mogen laten zien, om nog een klein kansje te hebben gelezen te worden. Kerstgeschenken Afb. 2. Boek handel D. Bol le. Ik b e g r ij p maar nooit, dat sommige fir ma's toestaan, dat hun firma naam op zoo'n af g rij selij ke wijze verminkt wordt. Wan neer je toch al niet veel ruimte hebt, om een verkeerden indruk weer goed te maken, is zooiets gewoonweg misdadig. Dat stapeltje uit het KERSTGESCH ENKEN BIJBELS en KERKBOEKEN miiuiBauaiiiiuiuimiuiüiiiiuiiiuy»1111*1 Afb. Afb. 2.

Meer Baet nl | 1929 | | page 8