Imaginaire Reclame-Campagnes MEER BAET 64 door EWELS Firnia'ö die mecnen, dat onze medewerker baar eau dienol zou kunnen zijn bij bet éamenólellen i'ait een rectame-campaijne, kunnen zich daarvoor lol de redaclie van dil blad wenden. III. Voor 'n Ongevallen-Verzekering. BANKEN en verzekerings-maatschappijen behooren tot de groepen van instellingen, die haar weg in de reclame over 't algemeen nog moeten vinden. Hier en daar ziet men reeds een enkele advertentie die blijk geeft, dat men van het „aandienen met een visitekaartje" niet meer alle heil verwacht en dat men niet langer bevreesd is dat de „standing" van de bank of maatschappij onder een betere wijze van adverteeren zal lijden. Het is alweer eenige jaren geleden, dat ik in samenwer king met den energieken jon gen directeur van een bank in de provincie een serie annon ces samenstelde, waarin we het publiek, dat wèl in aanmerking kwam om van de „service" van die bank te profiteeren, doch zulks door gebrek aan voorlichting op dit gebied niet of slechts onvoldoende deed, op voorzichtige wijze met die voorlichting geriefden. Een dezer annonces is hierbij afgebeeld met gefingeerden naam. Verzekeringsmaatschappijen hebben blijk gege ven al méér te durven dan andere financieele instel lingen. Vanzelf want zij richten zich tot een grooter publiek, eigenlijk tot een even groot publiek als iedere fabrikant van een algemeen con sumptie-artikel. En daarom valt 't werkelijk te ver wonderen, dat wèloverwogen reclamecampagnes voor verzekerings-maatschappijen even sporadisch voorkomen als witte raven. Er zijn minder dankbare onderwerpen te beden ken voor den copy-writer. Hier is het voor hem mogelijk om te wedijveren met het redactioneele gedeelte van het blad, met de „Gemengd Nieuws" rubriek wat belangwekkendheid betreft, op de ma nier zooals Casson in het vorige nummer van dit blad bedoelde. Ik zou mij bij voorbeeld een campagne van uit sluitend actueele reclame kunnen voorstellen voor een Ongevallenverzekering. Iedere week zouden daartoe uit de nieuwsberich ten in de kranten moeten worden verzameld, alle mogelijke ongevallen, die in die week gebeurd zijn. Daar uit dient dan telkens een van de meest alledaagsche, van de meest voorkomende, doch daar bij tegelijk ook van de meest sprekende gevallen gekozen te worden, om daarvan den kern met juist zooveel franje om te voorkomen, dat het geval te nuchter zou worden weergegeven te gebruiken als motief, als aanloop, als hoofdzaak van de advertentie voor die week. Dat kost moeite, maar 't zal die moeite ook loonen, dubbel en dwars. Eén vaste lay-out zou nu moeten worden ont worpen en deze zou hebben te voldoen aan de voor waarde, dat het telkens wisselende tekstgedeelte het meest geprononceerd naar voren dient te ko men, teneinde daardoor telkens weer nieuwe be langstelling van de lezers te trekken. Een deel van den tekst zou ik derhalve geregeld onveranderd willen laten. Dit gedeelte kan aldus luiden Ditzelfde kan U morgen overkomen. Kunt U over de financieele gevolgen daarvan voor U gerust zijn door een polis bij de ,,Lug- dunumsche Voor dit ongeval zou de ,,Lugdunumsche" U uitkeer en Onze medewerker die in deze Imaginaire Re clame-Campagnes aan zijn verbeelding den vrijen teugel laat, pretendeert niet dat alles wat hij oppert, voor verwezenlijking vatbaar is. Hij wil slechts op practische wijze laten zien, in welke richting het denk-apparaat van den man die een reclame-campagne beraamt, in werking moet worden gezet om een campagne met een eigen karakter samen te stellen.

Meer Baet nl | 1929 | | page 10