Beter Adverteeren 6? MEER BAET HOE HET ARTIKEL TE BESCHRIJVEN. Hoe men artikelen beschrijven moet teneinde den lezer een daadwerkelijke appreciatie voor het artikel bij te brengen en het verlangen bij hem. te doen ontstaan om het te bezitten dat is de zeld zame kunst van teksten-schrijven, die heden ten dage nog eerst aan haar begin staat. Niemand verstaat deze kunst ten volle. Ik zeker niet. Maar ik zal een paar practische wenken geven, die zij te baat kunnen nemen, die op een hooger technisch niveau willen komen. Voor men eenigen tekst schrijft, dient men eerst het artikel te bestudeeren. Verkoopt het eerst aan U zelf. Als u niet van muziek houdt, kunt LT geen piano's verkoopen. Hoe wij het publiek zullen bewegen, het artikel meer te doen achten dan den prijs, dat moet onze opzet zijn. Als U denkt, dat een artikel te duur is, kunt U er geen goede advertentie voor schrijven. Kennis van de artikelen leidt tot waardeering en waardeering leidt tot enthousiasme en enthousias me is de lucifer die elk vuur doet ontbranden. Zon der dat kunt U geen verkooper zijn, op welk gebied ook. Elke verkooper moet verkoopsargumenten trach ten te verzamelen van den fabrikant. Dit is de basis van elke goede advertentie. Tracht gegevens om trent de grondstoffen te verkrijgen. Waar komen deze van daan? Hoeveel landen moesten samen werken om deze artikelen te maken? Hoe werden zij gemaakt met de hand of bij massa-productie? Kan er iets gezegd worden over de fabriek, waar de artikelen gemaakt werden? Of omtrent de ar beiders of machines? Is het artikel in eenig opzicht bijzonder, histo risch of afwijkend? Als dat zoo is, doet er dan Uw voordeel mee. Historische dingen zijn van onschat bare waarde. Zijn de artikelen goed bekend en populair? Wanneer dat het geval is, verspil dan geen tijd met te trachten dit te bewijzen. Beweeg tot onmiddellijk koopen. Doe de aarzelenden ineens besluiten. Als het artikel niet goed bekend en populair is, schrijf dan niet alsof het dit wel was. Toon de kwa liteit aan. Leg nadruk op de waarde. Beschrijf het artikel precies en zoo duidelijk mogelijk. Zijn er eenige bekende verbruikers, op den voor grond tredende personen, die een menigte nieuwe verbruikers zullen aanlokken? De menschen hou den er van dingen te koopen, die beroemde men schen ook hebben. Kunt U attesten van deskundigen krijgen b.v. ingenieurs, architecten, wetenschappelijke perso nen, sportlui? Hoe bewijst U, dat het artikel goed is? Zijn er proeven mee genomen? Kan het artikel beslag leggen op een wereldkam pioenschap wat betreft zijn duurzaamheid? Kan men eenige romantiek in de reclame voor het artikel brengen? Is er het een of ander van te verhalen? Hoe illustreert U de duurzaamheid Het is niet voldoende om te zeggen „duurzaam". Dat is een abstract woord, dat niemand belang inboezemt. Wanneer U b.v. betere kwaliteit pakken verkoopt, vestig er dan de aandacht op wat die per dag kos ten. Op deze manier kunt U aantoonen, dat een pak van f 80.goedkooper is dan een van f 40. Is het een gebruiks- of een luxeartikel? In het eerste geval moet U bewijzen, dat het goedkoop is; in 't laatste geval moet niet trachten aan te too- nen, dat het nuttig is. Classificeer Uw artikel altijd, waar het kan, bij de luxevoorwerpen. Noem ze niet in één adem met zeep, aardappelen of varkens vleesch. Is het een seizoen-artikel? Kunt U een adver tentie maken, die zich aanpast bij den tijd en de plaats en den verbruiker? De menschen leven bij den dag haast bij het oogenblik. Op welke kwaliteiten kunnen Uw artikelen^ bo- origineel Wanneer het geen kwaliteitsartikel is, dan moet U den nadruk op den prijs leggen; en wanneer het een artikel van kwaliteit is, moet U den prijs bijna negeeren. Of, wanneer U heelemaal niets over het artikel kunt zeggen, kunt U wijzen op vlugge aflevering, een langere garantie, betere bediening, langer cre- diet, of eenig ander punt in verband met service en goede leiding. Dit zijn enkele van de mogelijkheden, die de copy-writer benutten kan, schrijvende vanuit den gezichtshoek van het artikel zelf. Is Uw artikel vrij goed, goed, uitstekend, of Copy „MEER BAET". Nadruk geheel of in gedeelten verboden. BEWERKT NAAR „BETTER ADVERTISING" VAN HERBERT N. CASSON §en.

Meer Baet nl | 1929 | | page 13