'I Ondergefeekenderop net Maandblad „MEER BAET", a f 5.— per jaar, franco thuis. Het bedrag is gestort op postrekening No. 63762. Gelieve over het bedrag te disponeeren. Het bedrag w^,d( U per postwissel toegezonden. j r j geeft op als abonné wenscht zich te abonneeren NaamHandteekening Adrej Nederlar.dsch-Indlë f 7.50.

Meer Baet nl | 1929 | | page 17