J MEER BAET lijk oogpunt wilt bezien, moet U deze vier geheu- genwetten voor oogen houden n.l. aandacht, herha ling, gedachtenassociatie en veraanschouwelijking, en U kunt aan deze vie,, wetten Uw opschriften toetsen. Is een opschrift origineel wordt het dikwijls herhaald wekt het een gedachtenassociatie op aan een of ander feit uit de ervaring van den lezer - roept het bij hem een of ander beeld of persoon voor den geest, dan zal hij er vermoedelijk dikwijls aan herinnerd worden. De meeste populaire verhalen en romans be staan grootendeels uit conversatie. Daarom blijkt dikwijls een zin uit een gesprek een effectvol op schrift te zijn. Opschriften mogen actueel zijn. IDesnocds mo gen zij den indruk vestigen van een nieuwsbericht, mits er terdege verband bestaat met het artikel waar het om gaat. Een opschrift, dat den blik trekt alleen om den lezer voor den gek te houden, doet meer kwaad dan goed. Opschriften moeten zich evenals de teksten aan passen bij den aard van den lezerskring der ver schillende organen, waarin men adverteert. Het is een fout om met hetzelfde aas snoeken en palingen te willen vangen. Een enkelen keer wordt er een opschrift gemaakt, dat tot iedereen spreekt. Maar dit gebeuit niet dikwijls. Een opschrift kan ook een slagzin zijn, zooals „Het geheele jaar door in Jae ger", of het kan een scherts of een epigram zijn. Alleen moet het altijd de aandacht van den door- snee-lezer trekken en hem bewegen verder te lezen. Het moet welwillende aandacht trekken. Het moet de deur openen en een hand tot welkom uitstrek ken. Reclame stamt van ,,reclamere"wat niet belet, dat som mige reclamemakers slechter reclame makennaar mate zij beter de kunst van reclameeren verstaan. De angst om wat blanco papier te betalen, doet de waarde van veel advertenties dalenMet sputteren is hier weinig eer te behalen, die blanke adverteerders zijn nu eenmaal wit-kannibalen. De weg naar fortuin wordt geeffend door drukinkt, maar daarom is de grootste of de dikste inktklodder het beste bestratingsmateriaal nog niet Het verschil tusschen sommige, op succes beluste jonge meisjes en advertenties is, dat de eerste overtuigd zijn meer op te vallen, naar mate zij minder aan hebben, terwijl de laatste veelal beter slagen, naarmate zij minder in hebben. Wat de beschikbare ruimte aangaat wel te Onderoefeekendegee" opuals aKbon-op het CjnaeiyeieeKeiiuc wenscj1( ziCh te abormeeren Maandblad „MEER BAET", a f 5.- per jaar, franco thuis. Het bedrag is gestort op postrekening No. 63762. Gelieve over het bedrag te disponeeren. f Het bedrag i&dt U per postwissel toegezonden. Naam Adrea scht het goed ischelijk niet le ruimte vol I vast of dol i moeten zij dig!" zei de r van onzen enten van de om in den s te betalen, peinst toch h Uwen na- omtrent het 7i DP.Ystnnn Handteekening Nederlandsch-Indië f 7.50.

Meer Baet nl | 1929 | | page 19