HET UTRECHT VAN HET ZUIDEN Nieuwe wenlosche /courant HET HUISGEZIN G. H. BHHRM.ANN'5 PAPIERGROOTHANDEL. Noord-Brabantsch Dagblad MEER BAET WAT IS „ATMOSFERISCHE REFRACTIE"? ERVUS V ENLONAE V-WAPITALIS DOE ER UW VOORDEEL MEE!!! Zoo noemde Burgemeester van Lanschot onlangs de stad 's-Her- togenbosch, omdat deze stad in het Zuiden zoo'n belangrijk centrum is. Bovendien is Den Bosch een buitengewoon drukke marktstad, waar de bewoners van midden-, Noord- en Oost-Brabant ge regeld hun inkoopenkomendoen. Geen wonder dus, dat in Den Bosch een bekend dagblad bloeit, namelijk het Administratie: MARKT 40 - Telefoon 868 DE NIEUWE HENGELQSCHE COURANT 44ste JAARGANG wordt in HENGELO en omgeving vrijwel HUIS aan HUIS Let] en beta lint] gelezen. 3 maal per week. Adm.NIEUWSTRAAT 12 Lid Bureau voor Oplaag Controle. S 50% groei in 6 jaren. PAPIER VOOR DIT TIJDSCHRIFT WORDT GELEVERD DOOR AMSTERDAM - DEN HAAG - ROTTERDAM - GRONINGEN UTRECHT - BATAVIA - SEMARANG SOERABAJA „Atmosferische refractie" is die specifiek hollandsche eigenschap, die aan den dag treedt, als wij, neergezeten om ons belastingbiljet in te vullen, niet kunnen besluiten tot de opgebogen lijn der „flatteuse taxaties". De neergaande lijn der fiscale straalbreking zit ons dan in de pen. Welnu! Trots dat, heeft de ombogen fiscus toch nog becijferd, dat Venlo een zeer welvarende plaats is; vooral de vermogens van den goed consu- meerenden man, die van dertig- tot vijfhonderdduizend gulden, zijn niet alleen veel hooger dan het gemiddelde vermogen in Limburg, doch ook nog hooger dan het Rijksgemiddelde. In het centrum van dit winst-gewest nu verschijnt de In alle standen HET POPULAIRE BLAD.

Meer Baet nl | 1929 | | page 20