In stomme verslagenheid zat ik achter m'n Bu reau de voorwaarden nog even doorloopende, waar onder ik de eer en het mijns erachtens zeer twijfel achtige genoegen zoude kunnen hebben, mede te dingen in een prijsvraag uitgeschreven door eene helaas Nederlandsche K. v. K. Als ik op het punt stond van pure woede uiteen te springen, kwam gelukkig de komst, van mijn vrouw gelegenheid bieden voor althans eenige af leiding van opgekropten toorn en geringschatting. „Verbeeld je Vrouw, daar krijg ik me die voor waarden van de prijsvraag van die K.v.K. waarover ik je gesproken heb. Nu moetje voor de aardigheid eens even luiste ren, hoe ze me dat in elkaar hebben durven zetten". Ik las en mijn vrouw luisterde aandachtig, nu en dan smadelijk lachend.1) Als het laatste woord verklonken was, draaide mijn vrouw zich om en klonk de repliek „Maar man, hoe kun je je daar nu zoo kwaad om maken? Je schijnt niet te weten, wat K.v.K. zooal beteekent. Laat mij je een beetje wegwijs maken. K.v.K. beteekent: Kunstminnaars voor Kaperprijzen of Knevelaars van Kunstenaarszielen; of Klanten voor Knuppelsof Komt veel Kapen en als je even naar Duitschland gaat, dan beteekent K.v.K. Kramer voll Kramerartof Kommerzienrate von Knaüserichof Können vieles Kneifen en als je het dan nog een keer dubbel wilt hebben, dan beteekent het ook Kunst von Kneifen Kommt von Kramerseelen „Vrouw!" zoo riep ik ontzet, „Schei er mee uit, jij kaapt me straks m'n baantje nog, want jij hebt in veel sterker mate dan ik den Knobbel voor Kan keren." Een moment stilte, dan valt er een stoel, er slaat een deur dicht en een oogenblik later klinkt uit de keuken luid gerammel van potten en pannen. Ik had het laatste woord mitsgaders de kans op een minder dan middelmatigen maaltijd. Terwijl ik overpeinsde: „Dat Komt van Kanker pitten," overdacht ik tevens, dat mijne vrouw gaar ne een nieuwen hoed wilde hebben, en het was me alsof het uit de muziek der potten en pannen steeds weer luide opklonk: „Komt vrede Koopen," het geen ik deed, zoodat ik dien middag ondanks K.v. K. tenminste toch nog smakelijk at. Dat. er sedert dien een rilling langs m'n rug loopt als ik de letters K.v.K. maar zie, zullen de welwillende lezers kun nen begrijpen. LHOMQUIRIT. De gewraakte voorwaarden vindt men hieronder: Sub 5. Alle deelnemers aan de prijsvraag doen door hun inzending onvoorwaardelijk afstand van het auteurs recht en van alle andere rechten, welke zij te dezer zake zouden kunnen doen gelden, zulks ten behoeve van de Kamer van Koophandel enz. welke laatste het volledige eigendom krijgt van alle inzendingen en op wie alle rechten te dier zake overgaan, terwijl die kamer bevoegd is om met uitsluiting van ieder ander met de bedoelde inzendingen te handelen, zooals zij dienstig mocht oordeelen. Sub 6. De beslissing omtrent de toekenning der prij zen berust bij de commissie voor propaganda uit de Kamer voornoemd die den uitslag t.z.t. aan de inzenders zal mededeelen. De commissie heeft in verband met de inzendingen het recht te bepalen dat een of meer der voormelde prij zen niet zullen worden toegekend. De inzenders onderwerpen zich onvoorwaardelijk aan de uitspraak van voornoemde commissie, die niet ver plicht zal zijn haar beslissing te motiveeren. Sub 7. De Kamer enz. behoudt zich het recht voor te beslissen of een of meer der bekroonde inzendingen dan wel een of meer der niet bekroonde inzendingen zullen worden uitgevoerd of wel te besluiten geen enkele der in zendingen uit te voeren, terwijl zij evenzeer het recht heeft van gedeeltelijke uitvoering van een of meer zen dingen of wel stukken van verschillende inzendingen te combineeren.

Meer Baet nl | 1929 | | page 21