H et moderne Reizigers-team MEER BA ET 76 door C. J. PALM. De vergevorderde techniek schiep en schept de meest vernuftige machines die op hun beurt de productie van alles en nog wat opvoeren tot zulk een geweldige verscheidenheid en hoeveelheid, dat er organen in het leven geroepen werden en worden om al die producten op de meest voordeelige ma nier aan den man te brengen teneinde de productie loonend te doen zijn. Deze organen zijn de verkoop-organisaties, tot welker onderdeelen o.a. de reclame behoort als mede een reizigers- of agentencorps. Om de gewichtige plaats die ook een goed ver- koopersteam in dat organisme inneemt, ja hierin een noodza kelijke factor vormt, willen wij dit onder werp hier eens nader beschouwen. De tijd van den z.g. ouderwetschen reizi- ger is voorbij, ook hij heeft plaats moeten maken voor den modern venerkooper, omdat de reiziger vandaag niet meer is de gemoedelijk reizende babbelkous die aan den familiedisch bij zijn afnemers onder een kopje koffie stevig informeert naar den gezond heidstoestand van de familie en ,,en passant" ook vriendschappelijk orders noteert, omdat „men elkaar al zoo lang kent En verder is hij ie. De persoon die de zaak eiken dag bij de klanten representeert. 2e. Degene die den schakel vormt tusschen de zaak en de koopers. 3e. De man, die zijn principalen moet voorlichten omtrent de financiëele standing van de afne mers. 4e. Hij zal moeten zijn een betrouwbaar rappor teur over de markt- toestanden in het al gemeen, over de ac tiviteit der concur rentie en de afzetmo gelijkheden met de thans gevoerde pro ducten, bovendien een adviseur bij het lanceeren van even- tueele nieuwe artike len door zijn firma, terwijl zijn contro- leerende arbeid over de resultaten van ge maakte reclame en zijn adviezen voor nog te voeren reclame zeer nuttig kunnen zijn. 5e. Een goed reizend verkooper is tevens ook een wandelende klachtenbus (vergeef mij deze ver gelijking: zij is alleen ter verduidelijking be doeld en allerminst een disqualificeering.) De ontzettende productiemogelijkheden en als gevolg daarvan de enorme concurrentie-eischen, mede door de veranderde handelsopvattingen in tensievere bewerking der clientèle, maken dat er voor den reiziger van voorheen geen emplooi meer is. Hij heeft plaats moeten maken voor den verkoo per van thans. Wat 1 s in het algemeen de taak van den modernen reiziger, den verkooper Het regelmatig bezoeken van aspirant-koopers, het kweeken en noteeren van orders De moderne reiziger is de persoon die de zaak eiken dag bij de klanten representeert. Het is dus wel noodig met groote zorg het ver- kooperscorps samen te stellen. Vooral betrouwbare menschen zijn onmisbare factoren in den buiten dienst van iedere verkoopsorganisatie. Bijna altijd wordt de zaak beoordeeld naar de persoonlijke eigenschappen, waardigheid en uiter lijk van den vertegenwoordiger, terwijl de wijze waarop de belangen van zijn principaal worden voorgedragen zeer sterk van invloed is op het oor- Drawn bj Raj C. Drcher for "Tbc Accelerator"

Meer Baet nl | 1929 | | page 24