77 MEER BA ET deel dat de koopers vormen van de zaak die de rei zende verkooper vertegenwoordigt. Van dien indruk, van dat uiterlijk, nog méér van de voordrachtwijze en het daardoor bij den cliënt gevormde oordeel over de zaak, hangt voor een groot deel het te behalen resultaat af en zeer vaak wordt ook de duur der nieuw gewonnen relatie er door bepaald. De reizende verkooper is de man die zijn principa len moet voorlichten omtrent definancieele standing" van de afnemers. Er zijn inderdaad heel wat andere middelen om de financieele positie van de afnemers te controlee ren dan de manier via Uw vertegenwoordigers, doch per saldo is een eigen informatie zéér prefera bel. Zij corrigeert b.v. de inlichtingen van informa- tiebureaux en buitendien is de zakelijke kijk, die immer ieder in zijn eigen branche heeft,vaak een prachtig middel om de financieele situatie grondig te controleeren. Koopers toonen b.v. zoo gaarne de facturen van concurrente firma's en schermen graag met betaalde kwitanties. Uit voorzichtige ge sprekken met de concurrenten van Uw klanten kan vaak veel duidelijk worden. Rapporten over de markttoestanden in het algemeen. Over de activiteit der concurrentie. afzetmogelijkheden. prijzen der concurrentie. Hier ligt ook een groote en productieve taak bij den vertegenwoordiger van thans. Zijn rapporten over de bovenstaande aangelegenheden zijn zeer waardevol voor de leiders van de zaak die hij verte genwoordigt; zij stellen de managers in staat den juisten zakenkoers te bepalen. Vele zaken eischen zulke rapporten van hun ver tegenwoordigers omdat zij er groote waarde aan hechten, anderen verlangen zulke zakenberichten doch wijden geen aandacht aan deze nuttige gege vens of stellen hun rapporteurs niet op de hoogte met hun aanmerkingen daarop, bespreken die ge gevens nooit met hun berichtgevers en toonen daardoor demonstratief feitelijk geen belang te stel len in al die gegevens. De serieuse samenstellers dier rapporten geven zich geen moeite meer zich absoluut juist te oriënteeren omdat elke appreciatie per saldo uitblijft, hetgeen voor de meeste verte genwoordigers bewijst dat zulke rapportschrijverij slechts dikdoenerij, controle en nutteloos werk eischen beteekent. Een goede verkooporganisatie heeft behoefte aan prima inlichtingen om verzekerd te zijn dat de juis te koers wordt gevolgd. Adviseur voor reclame en voor nieuwe artikelen. Een verstandig verkooper begrijpt dat hij er zelf belang bij heeft dat de reclame een goede werking zal hebben, omdat deze zijn verkoop vergemakke lijkt en in het algemeen bevordert. Het ligt dus wel degelijk op zijn weg zijn principalen er mede in kennis te stellen als een reclame slecht is uitge voerd dus het daarvoor uitgetrokken bedrag impro ductief is besteed. Een wijs patroon zal van zijn reiziger die in deze dus belanghebbende is en vaak in vele opzichten deskundig kan oordeelen omdat zijn contact met de afnemers inniger is, gaarne wat hooren omtrent de gemaakte en ingelicht worden over de opinie der detaillisten omtrent de te maken reclame. Hier is de vertegenwoordiger vaak een vraag baak voor den modernen patroon-zakenman. Zijn oordeel behoeft niet een evangelie te zijn, doch een advies van zulk een zijde is altijd het aan- hooren waard. Het voordeel dat Uw verkoopers hebben van goede reclame, brengt automatisch mede dat Uw reclame gecontroleerd wordt door deze medewerkers. Leg dus Uw oor altijd te luiste ren als zij wat te beweren hebben. Vandaag of mor gen geven zij U eens 'n hint waarmede gij Uw voor deel kunt doen En wat betreft de soort der nieuwe artikelen, de qualiteit en den prijs kunnen zij U vaak beter en eerlijker voorlichten dan vele anderen. Zulke adviezen corrigeeren Uw eigen opinie daaromtrent, en door Uw menschen daarin te ken nen kweekt gij ambitieuse werkers in plaats van reizend? employé's, zonder fut, geest en initiatief. Uw klachtenbus. Vele kleine onaangenaamheden en verliezen kun nen voorkomen worden als er maar steeds nauwge zet nota genomen wordt van de klachten die de consentieuze reiziger aan het kantoor doorgeeft. Aanmerkingen van de klanten over de kwaliteit, prijs en b.v. expeditie van uw producten dient ieder goed koopman serieus te onderzoeken en te voor komen. Bemerkingen over Uw administratie en correspondentie dienen Uw volle aandacht te heb ben. Ook Uw kantoorpersoneel kan zoodoende van

Meer Baet nl | 1929 | | page 25