De Service van De la Mar A.DE LAMAR ACl PHILIPS nVALGEMEEN ADVERTENTIE BUREAU PIHlilLII IPS IPMHI i IL1PS PHILIPS Antonio Aritonio ARGENTA Ofschoon in de annonces, ontworpen door ons bureau, geen signatuur voorkomt, geven wij toch een „service", zeer zeker gelijkwaardig aan die van eenig ander goed geoutilleerd advertentie-bureau. De advertenties die De Ia Mar ontwerpt en kant en klaar aan haar ctiënten voorlegt, kunnen zelfs in geen enket opzicht als werk van ons bureau herkend worden. Elke advertentie door ons ontworpen, verschilt in stijl en teekenwijze evenveel van de overige, als het eene artikel waarvoor geadverteerd wordt, van het andere verschilt. Bijgaande verkleinde reproducties van enkele der door ons ontworpen en onmiddellijk door onze cliënten goedgekeurde advertenties, toonen dit reeds aan. Wij noodigen eiken belangstellenden adverteerder uit van de in richting onzer Service-afdeeling kennis te nemen. Wij bepalen ons niet slechts tot Nederland, maar ook to t Indië,omdat onze Indische afdeeling in alle opzichten omtrent onze Oost georiënteerd is. AMSTERDAM, N.Z. VOORBURGWAL 278-280 mm»—. .jSBUBSISHBIlS Inde jppP-"^ farmer [T slaal ccn heiligenbeeld J^ruis/arnp j^jjj |ippn|m(pB|innimiiwiwMWiiiiiBiinB - yjmju Wilxven/ 8° nnkt toch niet te veel ijswaler Past op voor Uw gezondheid J^iatllniet alleen verleiden door een mooi dekblad hel dekblad verlcgcn- digl nog nicl hel 'fao de vcrwcrhle labak de keurige melange wordl dc volmaaktheid bereihl die de pc» Pc omMa Ja /leJututdnAa sa Storm.regen modder... hij den bami-chinees in de Kol bi en iroosi bedenken, dat et ook betere dingen op d ondermaansche zi|n. goede sigaar Jpz nta&doi ath Xti&il. DEN HAAG - ROTTERDAM. - LONDEN - BATAVIA - SOERABAJA

Meer Baet nl | 1929 | | page 26