79 MEER BAET buitenaf beoordeeld worden. Hier is het weer de ambitieuze representant die ongerechtigheden en fouten, door Uw afnemers aan hem gesignaleerd, aan U kan doorgeven. Vergeet niet dat men al spre kende vaak royaler met bezwaren voor den dag durft te komen. De niet correspondeerende afne mers zijn geen bewijzen voor de tevredenheid Uwer clientèle; de reiziger kan door tact en per soonlijke bekendheid met den aard van Uw afne mers, ieder afzonderlijk, veel misverstanden uit den weg ruimen. Uit het bovenstaande zal U wel duidelijk zijn dat dus de taak van den modernen verkooper niet een voudig is en bovendien dat het niet gemakkelijk zal zijn voldoende menschen te vinden die in staat zijn aan al deze eischen te kunnen voldoen. Daarom zal elke zaak van eenigen omvang er wel voor moeten zorgen dat zij zelf de menschen kweekt die zulke onschatbare diensten zullen moe ten bewijzen in haar verkooporganisatie, die door de geperfectioneerde werkmethodes thans geëischt wordt. Hoe krijgt men nu een goed reizigersteam De ambachtsman leert successievelijk zijn vak en wanneer zijn vakkennis door jarenlange oefening zoodanig geworden is dat hem een zekere mate van zelfstandig werken is eigen geworden kan hij zich zelfstandig vestigen. Het kantoorpersoneel zal, alvorens in aanmerking te komen voor een verantwoordelijke plaats, vooral tegenwoordig, goede onderwijsinrichtingen moeten hebben bezocht en verder door zelfstudie, vlijt en energie zich een positie moeten creëeren. Maar al te vaak werd en wordt de reizende ver kooper gerecruteerd uit de niet-geslaagden in ande re werkkringen, doch de toekomst zal leeren dat om een goed verkooper te zijn méér noodig is dan ,,een radde tong en een goed voorkomen Verkoopkracht is overreding op de meest prettige manier. Overreding bij verkoop was vroeger heel wat eenvoudiger dan tegenwoordig; met vriendelijke gezichten en bakerpraatjes komt men er niet meer de koopers in het algemeen hebben momenteel argumenten noodig en verkoopen moet weten schappelijk gebeuren anders is succes ver te zoeken Daarom heeft elke verkooper noodig algemeene ontwikkeling. Men moet den aspirantverkooper reeds bij voorbaat wijzen op de noodzakelijke eigenschappen, verplichtingen en mogelijkheden die een goed en vooral ontwikkeld verkooper heeft. Uw salesmanager moet een instructeur zijn die zelfstandige menschen kan kweeken met initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel. Niet in taaie en saaie langdurige cursussen, maar door correcties, raad en besprekingen over andere onderwerpen dan die zuiver liggen op het terrein van den verkooper zonder meer. De volgende aanwijzingen kunnen wellicht nut tig zijn: a. Het uiterlijk. Zorg dat Uw vertegenwoordi gers keurig gekleed zijn en behoorlijk gesoigneerd. b. Uw representanten moeten behoorlijk uitgerust zijn met monsters, prijscouranten, en kennis van het artikel hebben, zoodat zij een behoorlijke offerte kunnen maken. Wijs hen op de voordeelen van Uw artikel, motiveer hun Uw prijzen indien eenigszins mogelijk. Vertel hun niet alleen het slechte van dezelfde artikelen der concurrenten, maar vergeet vooral niet de goede hoedanigheden daarvan te noe men! Zij zullen bij den verkoop van U u> product meer te kampen hebben tegen de goede kwaliteiten van de artikelen der concurrentie dan tegen de slechte hoe danigheden daarvan. Doet gij dat zelf niet, dan zullen Uw aspirant- koopers uw vertegenwoordiger dat wel aan het ver- standbrengen, desnoods bewijzen, zoodat veel ver koopkracht verloren gaat door de onwetendheid van Uw reiziger waardoor Uw afnemers oogenblik- kelijk winnaar zijn bij het eerste treffen. c. Leer Uw aspirant-verkooper methodisch wer ken, dit spaart tijd en geld en dwingt tot handelen. Vereenvoudiging en uniformiteit in Uw adminis tratie, expeditie, enz. is het onvermijdelijk gevolg daarvan. d. Verlang van Uw vertegenwoordigers ieder en dag een rapport waarin zij U hun bezoeken melden, de behaalde resultaten doorgeven met korte op merkingen, kortom een beknopt verslag van hun ervaringen en werkzaamheden bevat en behan del éénmaal per week hetzij mondeling of schrifte lijk de algemeene zaken die de rapporteurs in de afgeloopen week gemeld hebben. Bevestig uitvoerig alles wat er met de verkoopers is besproken, het voorkomt misverstanden en ver sterkt het contact met Uw uithuizige medewerkers die maar al te vaak te weinig weten van de zaak thuis, terwijl méér bekendheid met de interne aan gelegenheden meer richting geeft aan het werk, liefde en sympathie kweekt voor Uw zaak waardoor verkoopkracht in het algemeen bevorderd wordt. e. Prent Uw reizende verkoopers in, dat zij met hun afnemers korte, bondige en zakelijke gesprekken voeren, nu en dan afgewisseld door onderhoudende conversatie over onderwerpen van algemeene strekking en dat zij zich nooit laten verleiden dub-

Meer Baet nl | 1929 | | page 27