Laat Uw Slagzinnen bij ons Registreeren! MEER BAET belzinnige gesprekken te voeren zoogenaamd om aardig te zijn, of om niet fijnvoelende klanten te behagen. Een goed verkooper zorgt dat hij respect af dwingt bij zijn aspirantkoopers, hetgeen alleen mogelijk is als zijn houding waardig en zijn ge sprekken correct en ter zake kundig zijn. Behoorlijke kennis van het te verkoopen artikel, bekendheid met de concurrentie en volledig op de hoogte zijn met den verkoopprijs, de leveringscon dities, enz. is noodig om een goede verkoopkracht te zijn. Hun optreden moet door ernst en vertrouwen aantrekken, zij moeten niets anders vertellen dan de waarheid want hij die zegt wat hij ernstig meent, maakt altijd een betrouwbaren indruk door de overtuiging waarmee hij spreken kan. Leert Uw verkoopers dat hun verkoopkracht toeneemt naarmate zij beter de opinie over hun artikel van de aspirantkoopers kennen. Daarom moeten zij er voor zorgen dat hun afnemers ook voldoende aan het woord kunnen komen waardoor zij kunnen con- stateeren waaromtrent de meening van de aspirant koopers verschilt met die van de verkoopers. Zeg dat zij spreken over dingen waarover men het niet eens is, als dat tenminste loonend en zakelijk kan zijn. Daardoor worden tijdroovende en onproductieve redenaties voorkomen, en toont men respect te hebben voor den tijd van de klanten. g. Het is noodzakelijk dat gij er Uw verkoopers op wijst, dat niet alleen de orders van geregelde af nemers U interesseeren, doch dat gij buitendien zéér gesteld zijt op orders van nieuwe klanten, zoo dat zij regelmatig die gebruikers moeten bezoeken die nooit of zelden bestellen. Immers, daar ligt de mogelijkheid tot uit breiding. Zij moeten orders kweeken. h. Toon Uw verkoopers het belang dat gelegen is in het regelmatig bezoeken der kleinere plaatsen en minder belangrijke afnemers, want vele kleintjes maken een groot resultaat. Indien gij o.a. deze practische wenken aan Uw reizende employé's geeft en toont dat het U ernst is, dan zult gij flinke, betrouwbare en verkoop- krachtige medewerkers in den buitendienst kwee ken en reizende verkoopers te Uwer beschikking hebben. Onze redactie zal gaarne opgaaf ontvangen van slagzinnen, welke in ons register in dit of de vorige nummers gepubliceerd nog niet mochten voorkomen. REGISTER VAN SLAGZINNEN in Nederland in gebruik. 2e Aanvullingslijst: No. Datum SLAGZIN In gebruik voor: io5 16 Jan. Kracht door openbaarheid Nederl.-Indische Levensverz. Mij. (Nillmy) 22 Jan. Speurder en Succes zijn Synoniem De Telegraaf 23 Jan. Sickesz' probeeren wordt Sickesz' begeeren Gebr. Sickesz 24 Jan. Liga Kinderbiscuit (Ook voor UW Kind) 1 N.V. Biscuitfabrieken „LIGA" 24 Jan. HO-HA Beschuit Bekend tot aan de Noord- j Bergen op Zoom 26 Jan. Kromhout is Kracht pool Kromhout Motorenfabriek 26 Jan. Wat zal de toekomst voor Uw kleine brengen Nederl.-Indische Levensverz.Mij. (Nillmy) 28 Jan. Ariël rijden is een lust Ariël Works Ltd. "3 6 Febr. Flora's kuiken voeder geeft kracht en leven !i N.V. Eerste Ned. Dogcakesfabriek v./h 6 Febr. Flora's hondenbrood geeft kracht en leven! 1 P. Lammens Zonen - Dordrecht 6 Febr. Met LIPS sluiten en rustig slapen N.V. Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken. 6 Febr. LIPS waakt óók, als Gij slaapt j Dordrecht 8 Febr. Laat Nijland voor U zorgen Firma A. Nijland - Almelo 80 106 107 108 109 110 in 112 114 115 116 117

Meer Baet nl | 1929 | | page 28