Wat onze lezers ons zonden MEER BAE'J fir) Allereerst, want aller best, Rijnbenöe's Blijmoedig Maandblad, onder redactie van (schrik niet ethische lezer!) Herman de Man, «den schrijver van „Het Wassende Water," hier beschrijver van „Rijnbende's Zeer Oude" bien étonnésdese trouver ensemble! Dit is nu een huisorgaan waarvan men smult tot men dorst krijgt naar alle goede gaven die Simon Rijnbende en Zonen's Distilleerderij te Schiedam, waarvan het de uitgave is, tot verhooging van de blijmoedigheid des levens fabriceert. 'n Betere reclame dan dr. P. H. Ritter Jr. in z'n ge wonen doen hoofdredacteur van het Utrechtsch Prov. en Stedelijk Dagblad in num mer i en 2 van dit maandblad voor likeuren maakt, hebben wij nimmer en nergens nog gelezen n'importe voor welk artikel ook. Hoezeer Herbert N. Casson in zijn artikel in dit nummer gelijk blijkt te hebben, waar hij enthousiasme voor het artikel bij den copy-writer zoo belangrijk vindt! Want wel is een fijne likeur een artikel waarvoor het gemakke lijk is in geestdrilt te ontvlammen Wat een schat van goede advertentieteksten be vat dit artikel. Wat jammer, dat daarvan niet pro fijt wordt getrokken om in zoo wijden kring als dagblad- of alleen al tijdschriftreclame bestrijkt, de lust naar Rijnbende's goede gaven te vermeeren. Men oordeele slechts (een paar uit vele) „De likeur moet ongetwijfeld de dauw zijn, waaraan de diplomatie zich laaft, want zij benevelt niet, zij vervult het lichaam alleen met een zacht jes aanzwellende warmte. Het gelaat des bierdrin kers wordt hoe langer hoe boller, de ton drukt, in de wereld van het bier, haar stempel op alles wat haar inhoud ontvangt, maar dat van den likeur- genieter wordt allengs spitser, men spitst den mond toe tot een tuitje, alsof men een bloemstengel tusschen de lippen heeft „Er is b(j likeur geen andere drank te serveeren dan koffie, en geen andere wijsbegeerte dan epicu risme. Geen andere drank dan koffie, „der liebe melan cholische Kaffee," zooals Lessing ze noemde. Kof fie wasemt sfeer uit, evenals likeur, zij vormt de bas-partij in de kleine sonatine, waarmee een vrien delijk gastheer na het ontzaglijk voedingsconcert van zware wijnen en visschen en biefstukken en taarten, zijn gasten verkwikt. De likeur is de vioolpartij. En het is zoo begrijpelijk dat deze elegante kinderen, van den eersten avondstond, wanneer het park nog mijmert in den laatsten dageschijn maar al een enkele ster aan het fonkelen is boven de toppen der dennen, wan neer het gezelschap tezamen is op het terras en koutend het licht verdriet poogt op de vlucht te drijven dat aan iedere tintelende vreugde grenst, het is zoo begrij pelijk dat deze edele kinderen van demenschelijke genieting elkander lief hebben gekre gen, en met elkander gehuwd zullen blijven zoolang op aarde de stijl het feest beheerscht „Iedere likeursoort is als een boek, een precieus boek en wij weigeren te gelooven dat de klankver wantschap tusschen maraskijn en marokkijn toe vallig is. Maraskijn is een kostbare likeur en ma rokkijn is een boekomhulling die alleen een kost baren geestelijken inhoud kan omsluiten Is er iemand, die bovenstaande leest ('t liefst zou ik deze artikelen en andere in hun geheel aanhalen) en niet minstens in stilte wenscht zóó nog eens een likeurtje te proeven is er iemand die niet al in ge dachten zijn mond spitst tot een tuitje bij het proe ven van deze fijne stijl-Chartreuse, die U de echte Chartreuse reeds vóórproeven doet? Ik, redacteur van dit nuchtere maandblad, moet eerlijk beken nen, dat ik tegen zóóveel verleiding wanneer ik in de gelegenheid kom, niet bestand ben Men zal ietwat verbaasd zijn over de groote plaatsruimte die we besteden aan de bespreking van drukwerken, die ons worden toegezonden. Dat is anders de gewoonte niet. Neen veelal wordt het geval nogal bureaucratisch behandeld. Men kondigt aan en zegt er hoogstens een paar woorden van. 't Zijn evenwel inzendingen van lezers, welke wij op prijs stellen het is een soort van medewerking, die ons stof levert om, in verband met den inhoud van het toegezon dene, korte artikeltjes te geven waar ook ande ren wat aan hebben dan alleen de besproken firma's. Het zijn voorbeelden van reclame en verkoopen uit de practijk en zeker bestaat er dus aanleiding voor ons om er speciale be langstelling voor te hebben en te toonen. Redactie „MEER BAET'"

Meer Baet nl | 1929 | | page 29