MEER BAET De schare van blijmoedigen, die aan Rijnbende's maandblad zullen meewerken, zal U verbazen, lezerhet is een uitgelezen stoet en ik ga trotscher op mijn vak van teksten-schrijver nu ik als colle ga's (overigens natuurlijk alleen in hun vrijen tijd mag begroeten: Karei van de Woestijne, P. C. Boutens, Kees Meekel, P. H. Ritter Jr., Felix Tim mermans, Stijn Streuvels, Joh. de Meester, H. Marsman, Barbarossa, J. C. Bloem, Anth. Donker, Jan Engelman, Kees van Bruggen, A. den Dool aard, Melis Stoke, Maurice Roelants, Albert Kuyle, Lou Lichtveld, Anton van Duinkerken en Herman de Man. En er zijn heel geestige en heel knappe teekeningetjes van Harmsen van Beek. Eén ding heb ik op dit maandblad aan te merken. Het is verkeerd, dat het zich laat verleiden om zoo vaak tegen de geheelonthouders van leer te trekken. Vooreerst betreft het hier een reclame-uitgave en is een der eerste wetten waaraan reclame in het alge meen dient te voldoen, dat zij positief zij. Bestrij ding is negatief men gebruike dit slechts bij hooge uitzondering. En voortsmen behoeft in 't geheel geen geheel onthouder te zijn om te waardeeren het ontzaglijk verdienstelijke werk dat de pioniers der geheelont houding verricht hebben. En het prikkelt tot verzet wanneer men die geheele beweging al is 't dan vaak op geestige, maar toch ook wel soms op goed- koope wijze afgemaakt ziet. Men blijve blijmoe- De verkoopsleiding van die industrie brengt daarmee iets unieks in onze reclame-wereld. Een boekje, qua teekenwerk, tekst en druk in de puntjes verzorgd, dat een geheel van te voren beraamd plan de campagne voor een weidsche reclame voor licht brengt en den winkeliers er juist zooveel van vertelt als tot opwekking van hun zin voor medewerking noodig is. De winkeliers zien daarin wat Philips voorne mens is te doen met advertenties in de pers, op wel ke wijze Philips door een aantrekkelijke wijze van verpakking huisjes vol lampen"), in combinatie met haar reclame voor het publiek, voor den win kelier wil bereiken: dat deze voortaan zes lampen tegelijk verkoopt inplaats van één. En de winkeliers zien daarin aanschouwelijk voorgesteld welk smaak vol étalage- en advertentie-materiaal zij van Phi lips kunnen krijgen om voor hun zaak het grootst mogelijke nut van deze campagne te trekken. Dit is een bijzonder ACTUEEL huisorgaan dat door geen winkelier die het ontvangt, ongelezen terzijde zal worden gelegd. De pakkende opschrif ten (pakkend van tekst en pakkend van teekening) zorgen daar alleen al voor. Good Year Nieuws. Ook de firma van Rossum Co., den Haag, heeft haar huisorgaan blijkbaar be stemd voor wederverkoopers èn voor het publiek van Good Year-gebruikers. Ik heb hiervan alleen het December '28-exemplaarin mijn bezit en zal afwachten wat ver dere nummers brengen. Uit dit nummer blijkt niet, dat de opzet van dit huisorgaan welover wogen is. Er zijn teveel stukken in en te lange, die den indruk van bladvulling maken omdat ze den lezer niet of weinig interesseeren zullen en bovendien geen verband met het artikel houden. Dit nummer zou gewonnen hebben, indien het inplaats van 8 pagina's plus om slag slechts 4 pagina's plus omslag bevat zou hebben. dig men hanteere voorzichtig en spaarzaam de ironie - men schuwe in dit maandbladals het watersarcasme. Reeds verschenen 6 afleveringen.. Philip's Gloeilampenfabrieken zonden ons - versch van den drukker haar huisorgaan toe „De Campagne: Uw huis vol licht," bestemd voor haar wederverkoopers. Balatum. Ook het huisorgaan 1929 van Balatum, bestemd voor de wederverkoopers, verdient lof. Het boekje is in „conversational style" geschreven stadhuis stijl ontbreekt dus gelukkig. De illustraties (van een Nederlandsch teekenaar of van een buitenlander? ik weet 't niet) zijn vlot en goed. De inhoud van het boekje in zijn geheel is tenslotte zoo, dat dedoor- snee-winkelier het zeker even zal willen doorlezen. 82

Meer Baet nl | 1929 | | page 30