ALS MEN AL HET KAPITAAL EENS BIJEEN ZOU TELLEN DE MANUFACTURIER MEER BA ET 84 Met één ding ben ik het niet eens. De directeur van de Elollandsche N.V. Balatum verwacht, dat hij met behulp van zijn wederverkoopers in alle plaatsen des lands en hun kennis omtrent de plaat selijke kranten het beste Reclamebureau voor zijn doel den verkoop van Balatum zal hebben. Ik waag het dit te betwijfelen en mag om maar één reden te noemen slechts even verwijzen naar het artikel „De Plaats van het Locale Nieuws blad" (in het Januari-nummer) over de „voor lichting" die de plaatselijke winkelier in menig ge val omtrent de waarde van de verschillende locale bladen zal geven. Werkelijk: een goed geoutilleerd advertentiebureau kijkt verder dan zijn en anderer neus lang is De Union Rijwielfabriek te Dedemsvaart zond ons haar seizoen 1929-catalogus, welke een inlei dend gedeelte brengt met bijzonderheden omtrent het Union-rijwiel, wél geschikt om vertrouwen voor dit fabrikaat te winnen. Goed gezien ook, om daarin de andere naamrijwielen hun volle eer te laten - en alleen te wijzen op het verschil tusschen een bazarfiets en een goed naamrijwiel waarna de goede kwaliteiten van het Union-rijwiel worden genoemd en verklaard. Ook al weerwat een mooie stof voor goede advertenties brengt deze catalogus. Jammer, dat niet méér gebruikers 't te weten ko men dan de reeds-half-overtuigden, die deze cata logus in handen krijgen. Kromhouts fflotorenfabriek te Amsterdam zond ons eenig fraai en interessant drukwerk, dat wij ieder, die zakelijk belang bij het artikel motoren heeft, aanbevelen aan te vragen. Ook deze fabriek blijkt een huisorgaan uit te geven: „Kromhout Nieuws", bestemd voor allen, die bij haar werk zaam zijn. 'n Nuttige uitgave zoo'n huisorgaan. Heusch, het personeel leest het wel en vertelt wat ze voor goeds er uit vernemen verder aan wie 't maar hooren wil. Ieder heeft in zijn hart toch altijd wel een zwak voor de zaak waar hij voor werkt. De roem daarvan verhoogt immers zijn eigen aanzien R.W.A.-Nieuws, het huisorgaan van Gebr. Rik- kers-Amsterdam, bestemd voor de wederverkoo pers. Klein, eenvoudig maar goed. Alleen jam mer, dat het meest interessante achteraan komt. Veel menschen beoordeelen op het eerste gezicht de waarde van iets. Vandaar, dat men aan den veili- gen kant is, als men in een advertentie het meest interessante, het belangrijkste in de eerste alinea zet En al zijn het allemaal belanghebbenden, de we derverkoopers, die het R.W.A.-Nieuws ontvan gen, 't is de vraag of allen na de beide heilwenschen op pagina 1 nog veel aandacht aan de rest van den eigenlijken tekst hebben geschonken, denkende dat het zoo wel heelemaal zou zijn. Ik toets dit hier aan mijzelf, waar ik werkelijk even dezelfde neiging had. En zoo'n interessante kwestie komt juist op de laatste pagina de aandacht vragen: „Weet het publiek wel, wat het hebben wil?" Er staat juist genoeg in om nieuwsgierig te ma ken naar het vervolg als dit maar niet te lang op zich laat wachten (om den hoeveel tijd verschijnt dit orgaan?) S. „DE MANUFACTURIER" N.Z. VOORBURGWAL No. 280 AMSTERDAM-C, Tel. 32414 dat de duizenden en nog eens duizenden manufacturen- en modezaken in ons land tezamen vertegenwoordigen, dan zou dit een geweldig bedrag vormen. Voor vele bedrijven vormt het legioen van deze mid denstanders dan ook een afzetgebied, overwaard om als groep apart te werken. ADVERTEEREN IN is daartoe een der meest doeltreffende middelen en tevens het goedkoopste, Vraagt proefnummer en tarie ven aan de Administratie van

Meer Baet nl | 1929 | | page 32