^ËJtmncPo/r- Hoe zulk een land te bewerken! DE INDISCHE POST De geweldige uitgestrektheid van onze Oost en het feit, dat het koopkrachtige deel der bevolking van deze gewesten sterk verstrooid woont, stellen bijzondere eischen aan de reclame- verzorging aldaar. Het is daarom noodig, dat elke reclame-campagne in de Indische pers wordt aangevuld met een goed en algemeen gelezen weekblad, dat de meest koopkrachtige en verspreid wonende be volking, vooral in de buitenbezittingen en op de eenzame posten van «Java bereikt. Een Indisch, actueel weekblad hetwelk door zijn waardevollen inhoud, de sympathie van de geheele Indische intellectueele bevolking heeft, en in het bijzonder door de goed gesitueerden algemeen gelezen wordt. is het meest verspreid en gelezen weekblad van Ned. Indië. Overal telt het zijn lezers, zoowel in de steden als in de verst verwijderde uit hoeken van Insulinde. Het is een blad, dat in iedere Indische campagne onmisbaar en bij een bescheiden reclamebudget, HET aangewezen reclame-medium voor Indië is. VERSCHIJNT TE SOERABAYA Inlichtingen en tarieven op aanvrage Weekblad gewijd aan de belangen van Nederl.-lndië Administratie in Nederland N.Z. VOORBURGWAL 280, AMSTERDAM

Meer Baet nl | 1929 | | page 34