MEDEDEELING INHOUD Er is zóó groote navraag geweest naar exem plaren van ons eerste nummer, dat wij hier van nog slechts 20 exemplaren beschikbaar hebben. Ook de grootere voorraad van ons Januari-nummer zal binnenkort uitgeput raken. Nieuwe abonné's, die den jaargang compleet willen hebben, raden wij daarom aan ten spoedigste hun abonnementsopgaaf in te sturen. In navolging van het voorbeeld van tal van andere organen, willen wij dengenen, die ons een verrassing bereiden (door ons een nieuwen abonné op te geven) eveneens een aangename verrassing bieden. Wij hebben honderd exemplaren aangekocht van een rijk-geïllustreerd boekwerk, op het gebied van Nederland's Nijverheid. Aan de eerste honderd, die ons een nieuwen abonné op Meer Baet aanbrengen, sturen wij een exemplaar van dit boekwerk gratis en franco thuis zoodra het abonnements geld ad f 5.(f 7.50 voor Ned. Indië) voor een jaarabonnement door ons ontvangen is. Een mooi geschenk voor een nuttige daad! DE UITGEEFSTER. Blz. Mededeeling van de Uitgeefster 57 ,,Wees op uw hoede" III 58 Een niet-alledaagsche beschouwing van de hand van een zakenleider, over de gevaren die den onervaren en toekomstigen adverteerder be dreigen. De Amerikaansche School en de Euro- peesche Discipel, door E. B. W. Schuitema61 Imaginaire Reclame - Campagnes, III. Voor 'n Ongevallen-Verzekering 64 Beter adverteeren, door Herbert N. Casson67 Kankerpitjes 71 K. v. K73 De foto in de reclame 75 Het moderne reizigers-team, door C. J. Palm 70 Slagzinnen-Register, 2e Aanvullingslijst 80 Wat onze lezers ons zonden81 MTED-Rftff le Jaargang 8 III Nummer 3 i——— i h on Mionrln on \mrw rlpn 7oUpnmon Een Maandblad voor den zakenman Abonnement: en iedereen die belangstelt in reclame Losse nummers f 5.— per 50 cent UITGAVE: N.v. PUBLICITEIT - N Z. VOORBURGWAL 278»280 AMSTERDAM

Meer Baet nl | 1929 | | page 3