OP MEER BAET 58 III. WIJ kunnen de verschillende campagnes naar haar urgentie verdeelen in a. Offensieve campagne b. Herinnerings c. Defensieve OFFENSIEVE CAMPAGNE is die krachtige reclame, welke gemaakt wordt om een artikel in te voeren (lanceeringskosten), of om op te wekken tot consumptie of gebruik, kortom, teneinde een markt te scheppen of te veroveren voor een bepaald artikel. Reeds vroeger is het voor reclame gepermit teerde bedrag vastgesteld en nu zal onderzocht moeten worden of die som groot genoeg is om de propaganda landelijk, per district, of plaatselijk te voeren. Immers, een offensieve reclame moet krachtig zijn, anders mist zij de „fit" om werkelijk offensief te zijn. Daarom, wanneer uw budget te beperkt is, versnippert de reclame niet door hier en daar, over het geheele land verstrooid, eens wat reclame te maken, b.v. zoo nu en dan in tientallen bladen eens een kleine advertentie te plaatsen, maar zoekt een plaats, district, of stadswijk uit, waar gebleken is dat de consumenten of gebruikers Uw soort artikel gemakkelijk koopen, of waar gij al reeds „beet" hebt en voert liever voor het bedrag dat beschik baar is, daar een intensieve reclamecampagne. Een geconcentreerde aanval is steeds krachtiger en effectiever. Hebt gij slechts een zeer klein bedrag voor recla me disponibel, kiest dan een speciale stadswijk of een welvarende plattelandsstreek die met succes be werkt kan worden. Verkwist Uw geld niet aan alle mogelijke losse reclameobjecten en maakt Uw re clame achter elkaar of in twee tempo's met daar tusschen in een korte rustperiode. Vooral voor degenen die geen grootsche lande lijke offensieve campagne kunnen opzetten, door gebrek aan beschikbare fondsen, is het aan te beve len de innerlijke kracht van geconcentreerd propa- geeren niet over het hoofd te zien, alléén maar om dat men zoo gaarne overal gezien wil zijn. Vergeet niet dat de allergrootsten ook nog gebonden zijn aan limieten. Ieder kan naar z'n beurs, hetzij in een district, plaats of wijk de meest intense propaganda voeren. We willen dat eens met een schema aan- toonen. Gesteld, dat het land of district offensief be werkt moet worden en daarvoor verdeeld is in 25 rayons. Verdeeling der reclame-gelden over de 25 rayons (in duizendtallen guldens) 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 4 6 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 6 6 3 5 5 3 3 5 5 3 4 6 5 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3 3 5 5 3 5 Firma A. Zwart Firma A. Zwart Firma B. Rood Firma B. Rood r^v... EEN NIET-ALLEDAAGSCHE BESCHOUWING VAN DE HAND VAN EEN ZAKENLEIDER, OVER DE GEVAREN DlE DEN ONERVAREN EN TOEKOMSTIGEN ADVERTEERDER BEDREIGEN 5 2 2 2 2 10 10 10 5 2 2 2 2 100.000 100.000 50.000 50.000

Meer Baet nl | 1929 | | page 4