S9 MEER BAET Zij, die over het geheele land reclame willen maken, moeten dus voor ieder deel 'n zekere som disponibel hebben, terwijl de hoe-grootheid dier som wederom afhankelijk is van de veronderstelde koopkracht van ieder district apart. Daarvoor zal heel wat meer geld noodig zijn dan wanneer men sommige districten intens bewerkt en andere zonder meer verwaarloost. Hieruit blijkt dus dat iemand die over heel wat minder fondsen beschikt voor reclame dan een grootbedrijf, dat intens haar artikel overal propa geert, tóch een goede slagingskans kan blijven be houden, mits de activiteit slechts geconcentreerd wordt aangewend. Laten wij onze bedoeling met een voorbeeld verduidelijken. Firma A heeft f 100.000 disponibel voor een lan delijke campagne, terwijl firma B slechts f 50.000 kan besteden. Firma A verdeelt dit bedrag op de wijze, zooals bijgaand schema in zwart aangeeft. Firma B gaat na, in welke districten zij met de meeste kans op succes haar activiteit ontwikkelen kan en besluit daar méér of minstens evenveel - en zoo mogelijk beter te doen dan haar groote concurrente. Zij kan bij voorbeeld haar f 50.000 over 9 districten verdeelen, waardoor zij gemiddeld voor elk district méér beschikbaar heeft dan firma A. Twee van de wijzen, waarop firma B dit doen kan, is in bijgaande schema's met de cijfers in kleur aangegeven. Uit deze voorbeelden komt duidelijk naar voren dat er ook met kleinere bedragen wat te bereiken is, zelfs al is de propaganda der anderen landelijk nog zoo groot. In de bovenstaande gevallen, en aannemende dat B niet minder goed propaganda maakt, kan B. in vele districten de meest krachtige reclame maken. Deze overweging kan goede diensten doen bij fir ma's die hun propaganda moeten voeren in be paalde seizoenen als ieder in dezelfde branche de grootste activiteit aan den dag legt, b.v. voor zo merstoffen in het voorjaar en voor margarine in het begin van den wintertijd. Eveneens blijkt hieruit dat zelfs met heel be scheiden middelen toch successen te boeken zijn, indien alles maar met overleg gebeurt en niet méér wordt verlangd dan practisch te behalen is. Men moet concentreeren en de juiste districten uitzoe ken, waar de goede kansen zijn, die ieder pienter koopman bekend moeten zijn. Het meest succesvol is de reclame in die streken waar reeds resultaten behaald zijn. Elk artikel heeft echter aparte eischen zoodat hier slechts in algemeenen zin gesproken kan worden, en dan nog wel voor artikelen die ook landelijk te verkoopen. zijn, b.v. comsumptie-arti- kelen die onder ieders bereik liggen. De goede uitwerking dezer propaganda zal nog verhoogd worden doordat in de districten welke in haar plan de campagne niet zijn opgenomen en die gelegen zijn tusschen andere rayons waar zwaar reclame gemaakt wordt, het effect tóch, zij 't ook zwakker, waar te nemen zal zijn. Maakt men bijvoorbeeld veel reclame in de rayons Breda met omgeving en den Bosch c.s. dan is 't te verwachten, dat men er in Tilburg de uitwerking van zal ondervinden. Door het bovenstaande is duidelijk gedemon streerd dat concentratie noodzakelijk is, terwijl versnippering der reclame fataal kan zijn, omdat dan nergens werkelijk krachtige propaganda be reikt wordt, wijl de reclame niet opvallend is en verloren gaat tusschen tal van andere campagnes voor eenzelfde product der concurrentie, waardoor haar waarde beneden het bereikbare zal blijven. Firma B. kan zoo voortgaan en in haar campagne voor het daaropvolgend seizoen opnieuw 9 distric ten nemen, 9 andere of wel 5 andere en 4 van de oude waarin zij meent, dat nog grootere succes sen mogelijk zijn, mits de campagne daar voorloo- pig nog niet verminderd wordt. Bovendien zou het verkeerd en onvoordeelig zijn de bewerkte districten van het vorig seizoen geheel te verwaarloozen. Een bepaald bedrag zou dan ook gereserveerd moeten blijven voor herinneringsreclame aldaar. HERINNERINGSCAMPAGNE is die reclame welke bedoeld wordt om de consumenten en ge bruikers regelmatig te wijzen op 'n bekend artikel kleinere reclames die bedoeld zijn voor de instand houding van den goodwill door vroegere campag nes verkregen. Dit is wel de goedkoopste campagne en buiten dien zeer nuttig omdat deze systematische actie aan vorige groote campagnes herinnert en het publiek aanspoort het bekende te blijven gebruiken of con- sumeeren.

Meer Baet nl | 1929 | | page 5