MEER BAET 66 DEFENSIEVE RECLAME. Is b.v. die reclame welke gemaakt moet worden om op het terrein waar men U sterk bestookt, Uw gebruikers of consumenten krachtig aan te sporen tot het blijven consumeeren of gebruiken van Uw product, liefst met vermelding van de speciale eigenschappen die Uw artikel boven het concurree- rende heeft zonder dit laatste nochtans te noemen of een goed omkleed betoog dat alle verandering nog geen verbetering beteekent; Uw klanten dan ken voor het genoten vertrouwen enz. Natuurlijk niet zoo rechtstreeks, anders is alles te doorzichtig en proeft men Uw angst, hetgeen nooit bevorderlijk kan zijn voor stabiel of grooter gebruik of consumptie van Uw artikel. Het is ook mogelijk, dat gij Uw concurrent ge concentreerd krachtig bestrijdt in een ander dis trict dan waar gij zwaar wordt aangevallen; een goed koopman moet zijn als een goed veldheer. Gij moogt dus niet laten merken wat Uw doel is, an ders zal daar de tegenstand het zwaarst en de lust van Uw concurrent om te veroveren, het grootst zijn. Wacht bij een eventueele felle campagne der concurrentie, rustig enkele dagen af. Vooral niets zenuwachtig of overhaast doen, beziet de cam pagne van Uw concurrent, bestudeert de sterke argumenten in zijn propaganda en zijn strijdmateri aal, doch houdt U vooral op de hoogte van de zwak ke punten, want die leveren U de strijdargumenten, waardoor gij Uw voordeelen scherper naar voren kunt brengen. En vooral zwijgt het artikel van de concurrentie dood. Laat U nooit verleiden vergelijkingen te maken met het artikel dat Uw omzet bedreigt, doch somt de groote voordeelen van Uw artikel op tot in den treure, en vooral buit de oorzaken uit, die hebben medegewerkt, dat consument of gebruiker Uw pro duct tot op heden prefereert. - Dit zijn krachtige argumenten voor het blijven gebruiken of consumeeren van Uw artikel. Wacht niet te lang met de defensieve reclame campagne, want dan zou per saldo wel weer eens noodzakelijk kunnen worden, opnieuw en ontijdig offensief te propageeren, hetgeen zeker onnoodig extra kosten maken beteekenen moet. Men zou ons naar aanleiding van bovenstaand betoog kunnen tegenwerpen, dat men toch niet kan weten, hoeveel de concurrentie voor haar reclame landelijk of in bepaalde districten besteedt. Ten naastenbij kan men dit echter wel schatten. Van zelfsprekend moet men als goed strateeg zorgen op de hoogte te zijn van de wijze waarop de concur rentie haar activiteit ontwikkelt. Men moet haar advertenties nagaan, maar ook haar etalage-recla me, de wijze waarop zij de winkeliers of andere af nemers door direct-mail" of anderszins bewerkt. Daartoe heeft men zijn agenten, vertegenwoordi gers of reizigers en bovendien willen ook de afne mers waar men vasten voet heeft U daarover wel inlichten, zeker willen zij het Uw reizigers ver tellen. Ch. d. B. EEN MOOI EN GOED RECLAME-BILJET. Wij beelden hierbij af een winkelbiljet, dat de Kwattafabriek door den Franschen teekenaar Ponty liet ontwerpen. Men moet dit biljet op ware grootte en in kleur zien om het ten volle te kunnen waardeeren. De ideehet geheele gezin is dol op Kwatta-reepen is gesublimeerd in drie karakteristieke gezichtscon touren van meisje, moeder en vader. Alleen de „chocolade-letters" aan het hoofd van het biljet hadden gemoderniseerd moeten zijn. Maar in zijn geheel toch een sterk werkend, goed affiche.

Meer Baet nl | 1929 | | page 6