De Amerikaansche School en de Europeesche Discipel E. B. W. SCHU1TEMA. 61 MEER BA ET DOOR HET lijdt geen twijfel, dat de Europeesche Reclame-wereld zeer sterk onder Ameri ka anschen invloed staat, hetgeen zeer goed verklaarbaar is, wanneer men bedenkt, dat algemeen gesproken de Amerikanen ons, wat de Reclame-tactiek en de Reclame-techniek betreft, ver vooruit zijn. Ik zelf zal een der eersten zijn, te beweren, dat wij onze Amerikaansche leermeesters dankbaar moeten zijn voor alles, wat zij op Reclamegebied aan ons hebben geleerd maar wil in dit artikel spe ciaal waarschuwen tegen een slaafsche navolging van Amerikaansche Reclame-voorbeelden. Ik zal trachten in mijn betoog uiteen te zetten, waarom men niet zonder meer alle reclamemidde len, die het in Amerika doen met kans op succes ten onzent kan navolgen, noch de geheele Amerikaan sche techniek aanvaarden. De moeilijkheid bij het toepassen van datgene, wat in Amerika juist leek, ligt niet zoozeer bij het Reclamemiddel als bij het publiek, dat men ermede tracht te bewerken. Het Amerikaansche volk is in al zijn geledingen veel meer doordrenkt van alles wat den modernen verkoop en reclame betreft dan het Nederlandsche. Men kan zeggen, dat het op reclame is afgestemd, wat bij ons nog lang niet het geval is. Omdat prac- tisch iedere Amerikaan vooral in de groote cen tra dagelijks zelf in de practijk al die begrippen hanteert, waarmede de reclame werkt, is de door snee kooper ook meer open en beter te beïnvloeden dan de doorsnee Europeaan. Practisch iedere Amerikaan is verkooper en re clame-man, d.w.z. hij brengt dagelijks zelf in. prac tijk al die beginselen, die hij anderen ziet en hoort verkondigen en daarom is hij zooveel gemakkelij ker door verkoopers en reclame-menschen te beïn vloeden omdat er bij hem naast zijn appreciatie voor het aangeboden artikel ook nog bestaat de appreciatie van den vakman voor de wijze, waarop het artikel wordt aangeboden. Het is veel moeilijker in Europa te verkoopen dan in Amerika, wat oogen- blikkelijk door iemand, die in Amerika zaken heeft gedaan, zal worden beaamd. Iedereen en allen zijn doorloopend bezig, elkan der iets te verkoopen; schooljongens uit alle gele dingen van de Maatschappij, die in hun vrijen tijd eenvoudige verkoopsdiensten verrichten, zijn bijv. geen zeldzaamheid. Het instituut van bijverdien sten, bijv. het werven van abonnés voor tijdschrif ten, het verzamelen van adressen voor verzendlijs ten voor toezending van reclame-materiaal, het aanbrengen van geïnteresseerden voor het een of ander artikel en al dergelijke verrichtingen meer, die direct met den verkoop en de reclame te maken hebben, zijn een normaal verschijnsel. Men heeft daar allemaal een meer direct interes se voor de reclame en zijn uitingen en begrijpt het hoe en waarom ervan beter. Men vergelijke bijv. eens de manier, waarop in Nederland iemand door middel van een annonce in de courant een betrekking zoekt, en zooals dat in Amerika gebeurt. Wanneer in Amerika een reclame-chef of een

Meer Baet nl | 1929 | | page 7