63 MEER BAET hebben de verschillende Universiteiten speciale leergangen voor Reclame-Wetenschap, waardoor men bereikt, dat een firma, die een reclame-afdee- ling sticht, niet meer jarenlang moet experimentee ren om de eigen staf de noodige vakkennis bij te brengen, doch onmiddellijk over goed geschoold personeel beschikt. Dit geldt niet alleen voor de menschen, die later voor den adverteerder werkzaam willen zijn, doch ook voor de menschen, die voor een agency" wil len werken of die de artistieke en literaire gedeelten van de reclame hebben te verzorgen. De beste ar- tisten in Amerika werken voor reclame en vinden daarin een ruim bestaan, terwijl als tekstschrijvers meestal menschen met een Universitaire en journa listieke training werkzaam zijn. In het kort kan men zeggen, dat het geheele vak in Amerika op een veel hooger plan staat en dat het daardoor niet zal voorkomen, dat Jan, Piet of Klaas zich met reclame inlaat, waardoor zooals bij ons dikwijls nog op een vreeselijke manier wordt ge beunhaasd. Ook de distributie van de reclame-middelen wordt in de perfectie bedreven en het is bijv. on denkbaar, dat een reclame-chef zijn accoord geeft op een lijst van publicaties, wanneer hij niet be hoorlijk en in alle onderdeelen over die lijst is ge oriënteerd en niet volkomen overtuigd is, dat voor al die publicaties de eenheidsregelprijs in overeen stemming is met de publiciteitswaarde. Wanneer een groote firma in Amerika een di- rectmail campagne lanceert, kan men ervan verze kerd zijn, dat zij zullen trachten verspilling van materiaal tot een minimum te beperken en zullen nauwkeurig de resultaten van hun campagne wor den nagegaan om eventueele feilen in de toekomst te elimineeren. Men kan met juistheid opgeven, wat elke dollar omzet per aitikel gekost heeft. Het schrijven van een circulaire of een brochure, waarvan de totaal-kosten misschien in de duizen den loopen, is iets, waarvoor men grif honderden dollars betaalt en niet wordt opgedragen aan ie mand, waarvan men niet overtuigd fs, dat hij op dit gebied zijn sporen heeft verdiend. Het systeem, dat de Amerikanen in hun reclame hebben is m.i. althans voorloopig alleszins na te volgen. Men moet echter reclame-technisch rekening houden met de mentaliteit van zijn eigen kooperspubliek. Tenslotte acht ik het zeer waarschijnlijk, dat wij in Europa binnen afzienbaren tijd een nieuwe school op Reclame-gebied zullen hebben, een school, die typisch Europeesch is en die in haar uitingen in verschillende opzichten lijnrecht tegen over de Amerikaansche zal staan. Deze school zal m.i. veel nuchterder en veel direct zakelijker zijn dan de Amerikaansche en haar grootsten steun vin den in al de jongere modernen, die momenteel bezig zijn, bijv. typografisch tot een geheel nieuwe rich ting te komen. Het is nog niet met zekerheid aan te geven, in welke richting zich die nieuwe school zal bewegen, doch enkele uitingen daarvan kunnen wij af en toe reeds waarnemen. Zij zal waarschijnlijk wat het illustratieve ge deelte van haar taak betreft, trachten haar kracht te zoeken in photo en photomontage en wat de aan prijzing, het „appeal" betreft, zich beperken tot een op een minimum gereduceerden, zakelijken en nuchter en tekst. Het kardinale verschil tusschen deze nieuwe school en de Amerikaansche is een verschil in rich ting. De Amerikanen zijn zeer sterk individualis tisch, romantisch in hunne uitingen. Onze Euro- peesche jongeren meer direct, technisch en nuch ter. Doch daarover wellicht in een volgend artikel.

Meer Baet nl | 1929 | | page 9