ARNHEM DE LEIDSCHE COURANT Nieuwe Arnhemsche Courant Waarom Omdat DEVENTER DAGBLAD HET dagblad DE NEDERLANDER MEER BAET 94 voor Uw reclamecampagne het aangewezen orgaan 100.000 betalende abonne's in de koopkrachtigste kringen des lands heeft, d.w.z. méér dan alle andere groote dagbladen tezamen. ADVERTEER IN DE De Grootadverteerder, die met zijn landelijke reclamecampagne het geheele land als het ware met zijn reclame in dagbladen dekken wil, verzuime niet Deventer, en de groote streek er om heen met zijn reclame te bewerken. Dit gebied heeft 75000 inwoners en omvat handel, industrie, landbouw en veeteelt. Er heerscht welvaart. Hier is het het eenige dagblad en het JUISTE blad voor zijn advertenties BUREAUX PAPENGRACHT 32, TELEFOON 935 Concurreerende advertentietarieven! Beslist afdoende publiciteit! Door in deze uitgave te adver- teerpn bereikt men de geheele R.K. bevolking van Leiden en Omgeving en alzoo een uitge= breiden lezerskring, welke op andere wijze niet te bereiken is Een halve provincie Een halve Campagne LIMBURGSCH DAGBLAD RIJNSTRAAT 9 - 'S-GRAVENHAGE de hoofdstad van Gelderland die eiken dag met dezelfde groote oplage verschijnt en U derhalve permanent iederen dag dezelfde publiciteitswaarde biedt. Voor Arnhem en omstreken belang rijker dan eenig ander orgaan. Eén proefnummer zal U reeds overtuigen. Telefoon Directie 1016 bureaux: Telefoon Administratie 125 Zwanenstr. 25 Telefoon Redactie 210 en 2244 Tarieven voor contracten van 17 tot 10 cent per regel zou Limburg zijn zonder het Mijngebied, waar alleen al in de beide gemeenten Heerlen en Kerkrade 76.650 menschen wonen. zou een reclamecampagne in Limburg zijn zonder de krant van het mijngebied, het eenige dagblad in HEERLEN. Orgaan ter verbreiding van Christel.-Historische beginselen heeft een lezerskring, welke behoort tot den gegoeden burgerstand en komt in meer dan 1200 plaatsen van ons land. Het gehalte der lezers is een aanbeveling voor hen die koop krachtig publiek wenschen te bereiken. Vraagt advertentie-contract en meerdere gegevens aan de Bureaux TELEFOON 71300

Meer Baet nl | 1929 | | page 12