NTERVIEW H Wi Een Reel a me-Onderhoud met de Firma van door JAN FEITH outen te eesp BIJ gelegenheid van de viering van haar ioo-jarig bestaan, heeft de firma C. J. van Houten Zoon het gelukkig denkbeeld gehad, van hare belang rijkheid ook naarbuiten te doen blijken door het uitgeven van een „eeuwboek" (Uitg. W. P. van Stockum Zoon te 's-Gravenhage, 1928), getiteld Honderd Jaar", en waarin zoowel in woord als beeld een soort algemeen overzicht wordt gegeven van de voor naamste vorderingen in ons land gedurende het tijdperk van 1828 tot 1928. Hetgeen ons in dit fraai-uitgevoerde gedenkboek wel het meest belang inboezemt, zijn de aanteekeningen over de bekende cacao-firma zelve. In kort bestek, sober ge steld, doch hierdoor te overtuigender van uitwerking op den lezer, wordt in nauwelijks twee dozijn bladzijden een historisch overzicht geboden van „de eeuw van Van Houten"waarop, van de hand van mevrouw H. M, van MesdagMaxwils, als kleindochter van den stichter van het grootsche industrieele bedrijf te Weesp, eenige bizonder lezenswaardige herinneringen volgen aan den man, die in 1828, dank zij zijn uitvinding, teneinde uit de chocolade van cacao-boonen het overtollige en mach tige vet te verwijderen, niet alleen voor de chocolade industrie van Nederland, doch voor die der geheele we reld, een verbetering van het grootste belang wist toe te passen. Wij hebben slechts op de geschiedenis van het cacao bedrijf in het algemeen, en op die van de firma Van Hou ten in het bizonder te wijzen, refereerende namelijk naar het, vóór een jaar verschenen eeuw-boek, om te doen uitkomen welk een belangrijke plaats deze vorm van va- derlandsche nijverheid is gaan innemen, om zulk eene positie ind e hedendaagsche vaderlandsche industrie nog steeds met eere in te nemen. De beschouwingen over de geleidelijke uitbreiding van het fabrieks-bedrijf in het cacao-stadje Weesp, leveren het beste bewijs, hoe de door Coenraad Johannes van Houten opgerichte firma, dragende zijn naam en in den loop der daarop vol gende eeuw steeds geleid door dezelfde naam-dragers Van Houten, en door aanhuwelijking met verschillende leden der familie Van Mesdag als mede-directeuren in dit onderdeel onzer nationale industrie steeds vooraan is blijven gaan. Dank zij het voortreffelijk product, in tal van verschil lende vormen in ons land en het wijde buitenland aan de markt gebracht; dank zij niet minder een uitnemende bedrijfs-organisatie; en dank zij, in de derde en niet minst voorname plaats, de manier, waarop in binnen- en buitenland steeds de algemeene aandacht op hare fa- brieks-producten werd gevestigd. Het is deze laatste bizonderheid, welke schrijver dezes er toe bracht, mede in verband met vriend schappelijke relaties met de familie Van Mesdag, te Hilversum woonachtig, aan een der oudste di recteuren, den heer G. van Mesdag, enkele onder werpen voor te leggen, waarin naar voren wordt gebracht de beteekenis, door de verkoops-organi- satie der firma Van Houten gespeeld bij het stij gend succes harer cacao-producten in de wereld; eveneens naar zijn standpunt vragend, aangaan de de, doorhem aan het maken van wetenschappe lijke reclame toe te kennen waarde voor een be paald artikel En mijn eerste vraag aldus inkleedend „Waaraan heeft de firma C. J. van Houten Zoon hoofdzakelijk haar succes te danken?" teeken ik uit het mij gegeven bescheid het vol gende aan „Naar mijn meening heeft men dit succes voor namelijk toe te schrijven aan de kwaliteit der gefa briceerde producten in onze fabrieken.Waar Van Houten's „cacao-poeder" nu ruim honderd jaar geleden door den stichter onzer firma werd uitge vonden, aldus een product op de markt brengend, aan de hoogste eischen voldoende, hebben zijn op-

Meer Baet nl | 1929 | | page 17