Beter Adverteeren MEER BAET HET DOEL VAN KUNST IN DE RECLAME. In de reclame is kunst zeker geen kunst in den eigenlijken zin, en mogelijk moet het dat nooit worden. Evenmin is het maar een soort oppervlak kig, goedkoop illustreerwerk. Kunst in de reclame is kunst plus koopman schap. Het is kunst met een bepaalde tendens en die tendens, die bedoeling is: het verkoopen van waren. Wanneer wij meer „efficient" in onze reclame willen worden, moeten wij zoowel ingaan tegen ,,1'art pour l'art" als tegen gebrekkige broddelarij. Wij moeten koopmanschap niet aan den kunste naar opofferen, noch kunst aan den copy-writer. En toch kunt U massa's van het een en massa's van het ander in kranten en tijdschriften en op aan plakborden vinden en geen van beide zijn bevor derlijk voor het doel: verkoopen. Een illustratie in een advertentie is een picturaal opschrift. Ze wordt gebruikt om kracht en nadruk aan den „headline" te verleenen, of zelfs om zijn plaats in te nemen. En er moet evengoed van het verkoopsplan worden uitgegaan bij het ontwerpen van de teekening als van den tekst. Wanneer de teekening niet meehelpt om het arti kel te verkoopen, laat ze dan liever weg en neem het wit er voor in de plaats. Honderden advertentie- teekeningen beteekenen alleen verspild wit. De vraag, waar wij de beoordeeling van een tee kening aan moeten toetsen, iszal zij den blik van den doorsnee-lezer vangen? Wanneer dit niet het geval is, waarom ze dan te gebruiken Den zwervenden blik van den lezer te vangen en een gunstige introductie voor het artikel te zijn dat is het doel van kunst in de reclame. Een illustratie is slechts een deel van de adver tentie; en er moet tusschen de verschillende deelen onderling verband bestaan. Het is geen kunstwerk, dat in zich zelf compleet is. Haar doel is: gunstige aandacht voor den tekst die er op volgt, te ver zekeren. De afbeelding van een aardig meisje aan het hoofd van een advertentie voor automobielen of ta bak is geen juiste illustratie. Het is een onhandig surrogaat, bij gemis aan een goed idee. Wanneer reclame geen koopen tot gevolg heeft, is het niets. En kunst moet door de reclame-vaklui zoo gespecialiseerd worden, dat zij dienstig wordt aan het doelhet publiek te doen koopen. De eenige bedoeling van reclame iseen groote ren verkoop met een lager onkostenpercentage. Wanneer een adverteerder eenmaal dit feit goed beseft, vormen zijn reclamekosten niet langer meer een uitgaaf, doch een belegging. Daarom moet een artist onder leiding van een bekwamen verkoops- of reclame-expert werken. Dat behoeft hem toch niet te beletten, artistiek en origineel werk te leveren. Om het oog van het publiek te trekken, moet de illustratie zeker uniek zijn en hier kan de artist veel leeren van de film. - Daar moet hij trouwens in zijn illustraties ook mede concurreeren en met de illustraties in kranten en tijdschriften zelf. t Illustraties, hoe slecht en onbeduidend ook, had den vijftig jaar geleden aantrekkingskracht; maar het publiek is nu aan alle kanten omgeven met illustraties. De gewone lijnteekeningen hebben een zwaren. strijd te voeren. Er is een goede toekomst voor de foto in de re clame. Er zijn reecis wat reclame-fotografen, maar zij zijn nog niet talrijk. Foto's kunnen belangwekkend gemaakt worden door het benutten van nieuwe lichteffecten en pers pectief-mogelijkheden en door het toepassen van tricks en retouche. Ook worden tal van heel effect volle teekeningen nu gemaakt door opwerken van foto's. In een commerciëele foto moesten de achter gronden meer contrasten bieden. Gebruik wit te gen zwart, en zwart tegen wit. Vlug iets zien is af hankelijk van contrastwerking. De afbeelding van het artikel zelf heeft niet vol doende effect. Wij moeten naar de tijdschriften kij ken en altijd personen in actie toonen, waar we maar kunnen. Personen trekken altijd meer belang stelling dan zaken. Uitgevers weten dat, maar re- clame-menschen zelden. Wanneer we kwaliteits-artikelen verkoopen, is het verstandig daar een meer artistieke illustratie voor te benutten, en ook goed papier en goede druk is wenschelijk. Hoe kunnen wij het publiek overre- 104 Copyright „MEER BAET". Nadruk gcliccl of in gedeelten verboden. BEWERKT NAAR „BETTER ADVERTISING" VAN HERBERT N. CASSON

Meer Baet nl | 1929 | | page 22