's=^ettogenboëscfje Courant HET VOLK VOORWAARTS 85.000 PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE „PRINS DER NEDERLANDEN De Organen der Moderne Arbeidersbeweging in Nederland DORDRECHTSCH NIEUWSBLAD MEER BAET BEPROEFDE PUBLICITEIT HET HOOFDBLAD van de Provincie Noord-Brabant, wordt gelezen zoowel door de hoogere als door de lagere standen, zoowel in de steden als ten plattelande N R C N R C N R C HET VOORNAAMSTE DAGBLAD VAN NEDERLAND DAGELIJKS GEÏLLUSTREERD BIJBLAD RAMP N R C N R C N R C— AMSTERDAM ROTTERDAM OPLAAG: Vraagt inlichtingen: KEIZERSGRACHT 378-80 - AMSTERDAM U HEBT MEER PROFIJT VAN EEN ANNONCE IN HET DAN VAN TIEN ADVERTENTIEN IN WELK 15000 Ex. ANDER DORDTSCH DAGBLAD 128 E N OPGERICHT IN 1771 uitgevers: J J. ARKESTEIJN ZOON KERKSTRAAT 54, 's-H ERTOGEN BOSCH TELEFOON INTERCOMMUNAAL 1068 (2 LIJNEN) De N.R.C. vroeg haar abonné's voor de nagelaten betrekkingen 1 TON. De N.R.C. kreeg DIE TON IN 3 DAGEN. Totaal brachten ongeveer 10.000 LEZERS RUIM i/4 MILLIOEN bijeen. Hieruit blijkt de KWALITEIT der KWAN TITEIT van N.R.C. lezers. DAGELIJKSCHE OPLAGE "f'T

Meer Baet nl | 1929 | | page 18