j S Laat Uw SLAGZINNEN bij ons Registreeren 137 MEER BAET Onze redactie zal gaarne opgaaf ontvangen van slagzinnen, welke in ons register in dit of de vorige nummers gepubliceerd nog niet mochten voorkomen. DOEL VAN ONS REGISTER. zij bij de redactie binnenkomen. Maandelijks zullen de Het heeft velen zaken tienduizenden en meer guldens nieuw geregistreerde in dit blad worden gepubliceer gekost om haar slagzin er bij het publiek in te brengen. En in den loop van dezen jaargang zal het register nog Wij achten het daarom van gewicht, dat dit kostbaar be- eens in zijn geheel in ,Meer Baet worden afgedrukt, zit beschermd wordt. Mochten er ons desniettegenstaande toch nog geval- Meer Baet" is uit dien hoofde begonnen een slag- len van plagiaat ter kennis komen, dan zullen deze oor zinnen-register aan te leggen, waarin alle slagzinnen ons direct te bevoegder plaatse worden gesignaleerd worden geregistreerd met nummer en datum, waarop Aan het registreeren zijn geenerlei kosten verbonden. REGISTER VAN SLAGZINNEN in Nederland in gebruik. No. Datum SLAGZIN In gebruik voor: 27 Mrt. ,,'t Eerst eiken morgen een pijp" N.V. Douwe Egberts 28 Mrt. De kwaliteit der kwantiteit der lezers Nieuwe Rotterdamsche Courant 28 Mrt. Kwaliteit gaat boven kwantiteit van abonné's 28 Mrt. Wat GOUD is voor Uw welstand IS VAN RIJN'S MOSTERD voor Uw eetlust Van Rijn Co. Utrecht 29 Mrt. Slechts één ding kan het beste zijn N.V. Eerste Ned. Fabriek van Stalen MS 29 Mrt. Auping zorgt voor 't derde, maar belang f Gezondheids-Matrassen „Auping" rijkste deel van Uw leven Deventer 30 Mrt. Carbobol houdt jaren vol N.V. Verffabriek v/h P. Roos Szn. Koog a/d Zaan 3 April Stelt nooit teleur Schulte Nordholt, pepermunt, Zwolle 4 April Oud spreekwoord verdwenen, Lieverkoekjes verschenen! N.V. Delicatessenfabriek v.h. Masion van Asperen. Dordrecht 4 April Vul met Lumax Uw eassett led're keer een goede zet! N.V. Photax. Soest 6 April Pastol voor blanke tanden J. C. Boldoot 6 April Pas tol houdt Uw mond gezond 8 April Heuseh, een Speurder heeft een fijnen neus! Dagblad De Telegraaf 153 9 April Wascht blank als 'n Lelie N.V. Algemeene Stoomwasscherij 9 April De Tobbe verdween, de Lelie verscheen „De Lelie"., Amsterdam 4e Aanvullingslijst 140 141 142 1 143 144 146 147 148 149 ISO 1 151 152 154

Meer Baet nl | 1929 | | page 27