R eclame in onze OOST MEER BAET 1x8 ii. MET veel genoegen werd geconstateerd, dat het eerste artikel onder ditzelfde hoofd in ons Maartnummer veel belang stelling heeft getrokken en dat heel wat leiders van verschillende Nederlandsche groot-be drijven met veel interesse het vervolg-artikel tege moet zien. Dit moedigt aan om nog meer aandacht te schenken aan het blijkbaar zeer belangrijk on derwerp. In het Maart-nummer werd speciaal de reclame in dag-, week-, maand- en vakbla den behandeld; in dit gedeelte zal speciale aandacht gegeven worden aan de andere wijzen waarop de reclame in Insulinde gevoerd kan worden. Het Indische hotelleven is zeer sterk ontwikkeld, hetgeen door de groote afstanden in de hand wordt gewerkt, terwij 1 het betrekkelij k korte verblijf der meeste Europeanen op een en dezelfde plaats door de her haalde overplaatsing gedurende een 5- of 6-jarig verblijf in de tropen tusschen twee Europeesche verloven, oorzaak is geworden dat veel gereisd en getrokken wordt en vele families permanent inde hotels verblijf houden om onnoodige verhuiskosten te voorkomen. Dit alles bevordert sterk het Indische hotelleven. Verder is ook het societeitsbezoek reeds van oudsher een aardige afwisseling van het dagelijk- sche leven der Europeanen in Ned.-Indië. Bevolkte centra, die voldoende afleiding geven voor den Europeaan, zijn er feitelijk niet, waarme de overigens niets ten nadeele gezegd is van Medan, Batavia, Bandoeng, Semarang, Djocja, of Soera- baya, welke steden in onze Oost toch nog wel gele genheid voor ontspanning hebben buiten de clubs zelf. Daar het aantal Europeanen procentsgewijze ge nomen, betrekkelijk gering is, bestaat er dus weinig gelegenheid voor conversatie, kaart- en biljartspel, dans, enz. dan in de Indische soos, de gezellige pleisterplaats, die door alle Europeanen wordt ge prefereerd. In de soos vindt men zijn kennissen en vrienden, terwijl de standen-separeering door de verschillende sociëteiten in de groote plaatsen nog scherper doorgevoerd kan worden, en men op klei ne nederzettingen meer de behoefte gevoelt, elkaar eens op neutraal terrein te ontmoeten, zoodat de sociëteiten druk gefrequenteerde gelegenhedenzijn. In dit verband is het onnoodig verder op de oor zaken van druk hotel-leven en veel societeitsbezoek te wijzen; het is slechts de bedoe ling uit te laten komen dat die beide gelegenheden een prachtige kans bieden voor reclame's die de Euro peanen moeten bereiken; wandver siering (reclameplaten), kaartspelen, bridgeblocs, aschbakken, annonces op tarieven en spijskaarten zullen dus in die gelegenheden het grootst mogelijke nuttig effect sorteeren. Ook de Chineesche sociëteiten en eethuizen zijn voor dergelijke recla me zeer preferabel. Als aldus gezorgd is voor de Euro peanen en het beter gesitueerde mannelijk deel der Chineesche bevolking, dan is het wel nood zakelijk de groote groep van Inlandsche consu menten eens wat meer aandacht te geven. Zooals reeds in het vorig nummer werd aange- teekend, zijn alle Inlanders, groot en klein, arm en rijk, dolle liefhebbers van de bioscoop, terwijl alle Chineezen en Europeanen regelmatig de bioscoop bezoeken. Hier is dus een prachtige gelegenheid om doel treffende reclame te maken, omdat daar feitelijk de geheele Indische bevolking te bereiken is en wel in de meest prettige stemming, zoodat publiciteit daar elke aanbeveling verdient. Het grootste en voornaamste deel der bioscoop bezoekers vormen de Inlandsche en Chineesche consumenten, zoowel de ontwikkelden als de anal fabeten, zoodat de annonceering op het witte doek het beste kan aangekondigd en verklaard worden in het Maleisch. De reclame moet voor ieder, dus ook

Meer Baet nl | 1929 | | page 8