GREAT STUFF I* Wat onze lezers ons zonden. MEER BAET een exempelx) geven nog lang niet het beste dezer sublieme advertentie serie voor bier. Had men hier volgens de opinie van den heer Gundlach ge handeld, dan zou een glas bier al het werk in de annonce hebben moeten doen want, nietwaar, we moeten ook consequent zijn en den tekst niet laten doen, wat de illustratie niet mag We zouden derhalve ook niet in den tekst mogen beschrijven, de genietin gen van den Bass-drinker. Dit nu is niet noodig in deze advertentie; zoo overtuigend, zoo geestdriftig, zoo pak kend had het nóóit in den tekst be schreven kunnen worden, als het hier in deze illustratie met human inte rest" gebeurt! Great stuff this! Als conclusie van dit, ons betoog, zouden wij derhalve willen opmerken, dat zelfs al is het gebruik en de toe passing van een artikel nog zoo bekend en al weet een ieder, welk genot het bezit er van hem of haar bezorgen kan, het brengen van human interest" in de illustratie van het artikel wan neer dit middel bekwaam wordt ge hanteerd altijd heel effectief zal wezen en meer resultaat belooft dan een nog zoo suggestieve afbeelding van het artikel zelf. 1) tevens een goed voorbeeld van de Foto in de Reclame! „Een Millioen kubieke meter aan Kerkruimte ver warmd" isde titel van een brochure, door Frits Beukers' Verwarmingsmaatschappij te Schiedam uitgegeven. De titel is goed brengt nieuws. Het boekje is niet karig met foto's, die zeer mooi zijn afgedrukt de tekst is helder geschreven (langnietzoo'nalledaagschedeugd maar een levendiger opmaak had de brochure nog 100% kunnen doen winnen. „Baas Simons en zijn Ervaringen met Asbestile" is de titel van een reclame-boekje van de N.V. Hollandsche Bouwstoffen Groothandel-Amersfoort. Lang niet slechtalleen had hier wel even de medewerking van een goeden figuur-teekenaar ingeroepen kunnen wor den. Baas Simons is nu ietwat erg gedrochtelijk ge worden. Een kwaliteitsreclame voor een kwaliteitsartikel is de nieuwste Tekko Salubra-brochure van Rath Doodeheefver, in navolging van Chrysler „Het Gouden Boek" genoemd. Illustratief, typografisch en druktech nisch is het een kunstwerkje. Maar daarnaast en dat is het voornaamste is het ook een goed reclame-ge schrift, perfect aansluitend op de Rath Doodeheefver advertentie-reclame. Het boekje behandelt successieve lijk de belangrijke rol, die de wanden in een vertrek spe len, de doelmatigheid en decoratieve waarde der Tekko Salubra behangsels, brengt gegevens omtrent den nieuwen Salubra-interieurwedstrijd en bevat bovendien nog stalen. Men ziet: een opzet, die niets te wenschen overlaat. Gebrs. Lampe brachten een boekje Seizoen 1929 uit „Een prentenboek voor dames". Vlotte schetsen, die doen vermoeden, wat het nieuwe seizoen bij Lampe brengt. Blijkbaar is bedoeld de nieuwsgierigheid der vrouw op te wekken in de wel niet ijdele verwachting dat deze niet zal rusten eer ze ziet, kent en weet. BASS!

Meer Baet nl | 1929 | | page 13