'sïjcrtogenboöscfje Courant I HET VOLK VOORWAARTS 85.000 PROVINCIALE NOORDBRABANTSCHE „PRINS DER NEDERLANDEN" De Organen der Moderne Arbeidersbeweging in Nederland DORDRECHTSCH NIEUWSBLAD MEER BA ET BEPROEFDE PUBLICITEIT HET HOOFDBLAD van de Provincie Noord-Brabant, wordt gelezen zoowel door de hoogere als door de lagere standen, zoowel in de steden als ten plattelande N R C N R C N R C HET VOORNAAMSTE DAGBLAD VAN NEDERLAND DAGELIJKS GEÏLLUSTREERD BIJBLAD RAMP 'NRC'NRC'NR C""* AMSTERDAM ROTTERDAM OPLAAG: Vraagt inlichtingen: KEIZERSGRACHT 378-80 - AMSTERDAM U HEBT MEER PROFIJT VAN EEN ANNONCE IN HET DAN VAN TIEN ADVERTENTIEN IN WELK 15000 Ex. ANDER DORDTSCH DAGBLAD 160 EN OPGERICHT IN 1771 uitgevers: J JA R K E ST EIJ N ZO O N KERKSTRAAT 54, 's-H ERTOG EN BOSCH TELEFOON INTERCOMMUNAAL 1068 (2 LIJNEN) De N.R.C. vroeg haar abonné's voor de nagelaten betrekkingen 1 TON. De N.R.C. kreeg D l E TO N IN 3 DAGEN. Totaal brachten ongeveer 10.000 LEZERS RUIM i/4 MILLIOEN bijeen. Hieruit blijkt de KWALITEIT der KWAN TITEIT van N.R.C, lezers. DAGELIJKSCHE OPLAGE

Meer Baet nl | 1929 | | page 29