ANTWERPEN tmo WERELD TENTOONSTELLING i6i MEER BAET Het Bestuur van de wereldten toonstelling 1930 verspreidde een tweetal reclame-kaarten, waarvan wij er een hierbij in- h echten. De andere een verkleinde af beelding van het affiche, welke in herdruk was) werd ontworpen door den bekenden Chrysler- teekenaar Marfurt en wint het van deze kaart in alle opzichten. eerste plaats veel gevoel voor service heeft, waaraan toegevoegd een behoor lijke dosis tact en menschenkennis, in staat is om binnen een maand het euvel den kop in te drukken, en binnen twee maanden dezelfde zaak om te tooveren tot een ideaal oord om zijn benoodigd- heden te gaan koopen. Dat service op de verkoopcijfers grooten invloed kan uitoefenen, is iets, dat uit ervaring kan worden aange toond. Een firma-in boekhoudmachines had voor gewoonte aangenomen, indien het maar even kon, om een defect ge raakte machine van haar afnemers direct te remplaceeren door een goedwer- kende, zoolang de eerste machine in reparatie was. Zij had hiervoor een speciaal stel machines van verschillende modellen, welke alle waren ge merkt met het woord „Bruikleenmachine", zoo dat er nog een zekere directe reclame van uit ging ook. Stagnatie in de bedrijven harer klanten was dus uitgesloten, en de klanten wisten, dat ze ten allen tijde op de machine en op de machine-firma konden rekenen. Dit is vooral voor banken van zeer veel waarde. Toen het er op een gegeven oogenblik om ging een tiental zeer kostbare boekhoudmachi nes te leveren aan een gemeente-instelling, waarbij een concurrent even goede kansen maakte, stuurde de firma in kwestie een harer reserves in den strijd, waarop de concurrent niet kon bogen: goede ser vice. En 'onze firma ging met de order strijken. Ondergeteekende is langen tijd in het automo bielvak werkzaam geweest, en hem is dikwijls door vrienden en kennissen als een soort verwijt toege voegd, wanneer hij z'n stokpaardje bereed (want service is inderdaad m'n stokpaardje), dat service KOLONIËN, ZEEVAART goed was voor de autobranche, maar in een ander bedrijf niet kon worden toegepast. Niets is minder waar dan dat, hetgeen ook wel het beste bewezen wordt met de hiervoor aangehaalde voorbeelden. Ook winkeliers kunnen er hun voordeel mee doen. Ik heb een kennis, die soms rekeningen had van fl. 200.tot f 1. 300.bij een der eerste heeren modehuizen in Amsterdam. Op een goeden dag kwam mijn kennis in a hurry uit zijn auto gespron gen in één vaart den winkel in, enslootdedeui niet goed, zoodat deze door den tocht weer openwaaide. Een bediende zei toen tegen hem: „Och, doet U de deur even dicht". Waarop m'n kennis doodlaco- niekzei: „O, zeker", en de deur aan den buitenkant sloot. In deze zaak hebben ze hem nooit weerge zien, en men heeft er zich nog over verwonderd ook. Waarmee ik maar wil zeggen, dat goede ser vice-managers, (ik kan er helaas geen goed Hol- landsch woord voor vinden) evenals goede recla me- of verkoopchefs hun geld wel waard zijn. H. SCHOLTE Jr. VLAAMSCHE KUNST ONDER de HOOOE BESCHERMING HH.MM. DEN KONINO en OE KONINGIN Het Eerevoorzitterschap van HH. KK. HH. OEN Hertoo en oe Hbrtosin van Brarant en oe

Meer Baet nl | 1929 | | page 30