MEER BAET onze advertenties te besteden, en de grootte te ver minderen. We zijn gedwongen geworden de nieu we kunst van „Gedrukt Koopmanschap" te bestu- deeren, nu de prijzen van advertentie-ruimte zoo reusachtig gestegen zijn. Een feit is, dat een heele-pagina-advertentie niet langer winstgevend is, tenzij de advertentie bui tengewoon goed in elkaar zit. Dit is een feit; wan neer U op het oogenblik indruk op het publiek wilt maken, zult U daar niet alleen in slagen door heele pagina's te koopen. Tegenwoordig is het niet meer de grootte waar het op aan komt, maar originaliteit bekwaamheid kwaliteit. Als ik een algemeenen regel zou mogen aange ven, zou ik daarin willen bepalen, dat de grootte van een advertentie afhangt van haar doel en haar belangrijkheid. Veel ruimte voor een alledaagsche onbelangrijke advertentie gebruiken is Uw geld verspillen; en maar een klein plaatsje over heb ben voor een belangrijke aankondiging of een uit stekende vondst, is een gunstige gelegenheid om Uw voordeel te doen, voorbij laten gaan. Maak Uw advertentie zoo groot als ze, met het oog op de publieke belangstelling, dient te zijn dat is een regel, waar men zich veilig aan kan hou den. En die U waarschijnlijk heel wat geld bespa ren zal. Wanneer U een nieuw magazijn of een nieuwe afdeeling opent wanneer U een nieuw artikel lanceert of het publiek een nieuw verkoopsysteem annonceeren wilt, dan moeten Uw advertenties groot zijn, omdat U het publiek instrueert. Maar het is niet noodig heele pagina's te gebruiken, wan neer U ze alleen herinnert aan iets dat ze al weten. De menschen schenken zelden meer dan een enke len blik aan een heele pagina, die hun vertelt, wat ze reeds weten. De meest practische manier om de grootte Uwer annonces te bepalen is eerst met kleine adverten ties een proef te nemen. Dan, wanneer een van deze in staat blijkt de publieke belangstelling op te wek ken, plaats ze dan nog eens, zoo vlug mogelijk als een heele pagina. De grootte hangt soms tot op zekere hoogte af van wat Uw concurrenten doen; maar U moet niet met hen in verspilzucht wedijveren. Het is beter te concurreeren door originaliteit dandoor nabootsing. Is het niet waar, dat men een honderdtal heele pagina-advertenties kan doorkijken, en de goede op de vingers van één hand kan tellen? Is het niet waar, dat de meeste te alledaagsch zijn om de aan dacht van iemand te trekken, die vlug leest? Is het niet waar, dat sommige „reclame-campag nes" hoofdzakelijk uit een enkele heele pagina bestaan Het is mogelijk, een kwart pagina in een krant even opvallend te maken als een heele pagina. Dit kan bereikt worden door veel wit, een inslaanden kopregel, een blikvangende illustratie en pakkende copy. Kortom, we moeten adverteeren niet be schouwen als gelduitgeven, maar als het verwerven van de beste resultaten tegen de laagst mogelijke kosten. Efficiency in adverteeren beteekent precies het zelfde als efficiency op elk ander gebied. Wat de plaatsing betreft, dit is eveneens een on derwerp dat van meer belang is geworden, sinds de advertentie-tarieven zoo gestegen zijn. Het is beter over weinig ruimte en een goede plaats te beschik ken dan omgekeerd. Een advertentie zal eerder ge zien worden wanneer ze naast het redactioneele ge deelte staat. Dit is een feit, waar het practisch alle adverteerders over eens zijn. In elke krant zijn enkele bijzonder goede plaat sen. Deze moeten door handige adverteerders inge pikt en vastgehouden worden. Er wordt gewoonlijk een hoogere prijs voor berekend, maar zij zijn het verschil waard. De rechterzijde wordt gewoonlijk geacht beter te zijn dan de linkerkant. Of dit een feit is of niet, weet ik niet. De reden is wellicht, dat we van links naar rechts lezen en dus de rechtsche adverteerder het laatste woord heeft. De pagina's met een hoofdartikel zijn de beste voor advertenties van banken en de vrouwenrubriek is het beste voor advertenties van een modiste. Elke nieuwspagina is goed voor de aankondiging van een uitverkoop of een nieuwe auto. Wanneer Uw ad vertentie eenig nieuws bevat, behandel ze dan ook als nieuws en plaats ze naast het andere nieuws dat is een veilige stelregel. Over het algemeen is het verstandig de eene helft van het budget te besteden aan heele pagina's en de andere helft grootendeels aan kleine annonces, die het effect van de groote moeten completeeren en daarneven een bedrag te reserveeren voor brochu res en verkoopbrieven, en bijzonder acht te geven op goede plaatsing en daarvoor ook te betalen. Het algemeen streven in adverteeren is immers ook naar Kwaliteit en Efficiency; en dat beteekent kleinere en betere advertenties, beter geplaatst. 164

Meer Baet nl | 1929 | | page 33