Wat onze lezers MEER BAET 168 8e. Voor het onthouden is een voortdurende repe titie noodig; de psychologische wet erkent n.l.dat indrukken, welke men ontvangt steeds sterker en intenser worden, naar mate het psychische proces zich herhaalt. Hieruit volgt de noodzakelijkheid om geregeld reclame te maken, waardoor men vroegere indruk ken versterkt en bovendien gelegenheid heeft aan deze vroegere indrukken nieuwe toe te voegen. Hieruit volgt ook de noodzakelijkheid, dat een serie te ontwerpen annoncen één en hetzelfde ka rakter moeten bezitten, opdat zij bij aanschouwing terstond zullen herkend worden. Niet ten onrechte erkenden onze voorouders de waarheid van de gevleugelde woorden „Aensien doet ghedencken." Aan het slot van deze mijne beschouwing over de beginselen der psychologie op en in moderne reclame toegepast, wil ik de vraag, welke zoo nu en dan wordt gesteld, nog beschouwen: hoe-komt het, dat mijn reclame-campagne mij zoo weinig ge holpen heeft? Met de volgende wedervragen zou ik willen ant woorden: Was Uw reclame gebaseerd op en ge vormd door reclame-kennis? Hebt gij de wissel- vervol ons zonden. „Lips verlicht Leidens lasten" is het „hoofdartikel" in de Mei-Sprokkelingen van Lindeteves-Stokvis. Mooie foto's van het deerlijk geschonden Leidsche stad huis en de Lips kluis, welke stand hield, maken dit num mer van het in onze Oost alom-bekende huisorgaan nog interessanter. Geheel instructief is het huisorgaan „Periodieke Me- dedeelingen" van Willem Smit Co's Transformatoren- fabriek gehouden. Wel een methode om de aandacht van technische belangstellenden te boeien. De talrijke foto's er wordt hier niet op „gespaard" maken het Taschboek 1929 (Periodieke Mededeelingen 22 Novem ber/December 1928) ook voor anderen interessant. „Kees Barents" is een reclame-vertelling, wel ge schikt om de ontvankelijke jeugd de smakelijkheid en voedzaamheid van de Ho-Ha Beschuit der „Liga"- fabrieken te Bergen op Zoom te suggereeren. Doch hóe krijgt de jeugd dit boekje in handen. Het is jammer, dat inzenders niet méér er aan denken ons tegelijkertijd de methode van verspreiding te melden, want daar hangt ongeveer alles van af! Het verhaal is vlot geschreven door Levy Grünwald en behelst de geschiedenis van een imaginairen „stow away" a/b van het vliegtuig, dat Ho-Ha beschuit bracht aan de hulp-expedities die naar de „Italia" zochten. Was dit reeds op zich zelf een goede reclame een goed idee was het ook om die reclame op deze wijze nog door te laten werken tegenover de „hoop van Nederland's fabrikaat" aldus met een betrekkelijk klein supple ment-bedrag de eenmaal begonnen reclame afmakend werking tusschen vraag en aanbod bestudeerd? Was de opzet en doorvoering Uwer reclame wel ernstig doordacht en hebt ge niet met zinledige en onlogische argumenten gegoocheld? Was aan de technische uitvoering de noodzakelijke verzorging en cultus besteed? Als meest urgente vraag zou ik willen stellen: Gij, die de gemoederen der massa met Uw re clame in eene door U gewenschte richting wilt stu wen, kent gij de geheimen dier gemoederen, over welke gij in een bepaald opzicht, wilt heerschen? Kent gij de beginselen en wetten der psychologie waarop eene reclame dient gebouwd te zijn, wil zij een hechte band vormen tusschen producent en afnemer Laat de handelsman zijn verkooppolitiek in breede lijnen uitzetten, maar voor zijn reclame zoeke hij overleg met vakmenschen, die mede vol gens de wetten der psychologie nagaan, op welke wijze de reclame voor deze en voor gene onderne ming gevoerd dient te worden om het beste resul taat te bereiken, want hijdie reclame maakt zonder kennis der zielkunde, ziet zeer dikwerf de mensch- heid en haar strevingen in een spiegelbeeld, dat is averechts. G. K. KOMT IN WEST-FRIESLAND! ZIET DE WELVAART! VRAAGT WELK BLAD MEN LEEST! bureaux HOORN, DRAAFSINGEL 43 ROMEN'S AANKONDIGER J. J. ROMEN ZONEN, ROERMOND OOO0OOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOQOO U besluit dan voor Uw ad vertentie-reclame het Dag blad van West-Friesland „Onze Courant" te gebruiken TELEFOON 155 EN 118 OOOOCOOOQOOOOOOOOOOeOOOOOOOOOOOOOOOO Dit Katholiek weekblad wordt in Nederland door alle R.K. Geeste lijken en Oversten van Katholieke Gestichten gelezen, en zelfs bij voorkeur. Onontbeerlijk voor ver- koopers van verbruiksartikelen, die de clientèle van kloosters zoeken of willen uitbreiden.

Meer Baet nl | 1929 | | page 37