MEER BAET schen die jaren lang deze streken bereisden en successievelijk, ook al omdat zij reclame vakman waren, op de mentaliteit en de reclame-eischen van den Indischen archipel een bijzonder goeden kijk hebben gekregen. De meesten hebben in den laatsten tijd de hulp ingeroepen van Advertentie-bureau's die naast hun Europeesche ook een speciaal Indische afdeeling aan hun bureau verbonden hebben. In deze Indische afdeeling zijn werk zaam de illustrator die van eigen aanschou wing Indië gekend heeft, evenals de copy writer die weet welke argumenten ,,hout snijden" in onze Oost, terwijl de commerciëele adviezen gegeven worden door hun leiders die jaren lang als sales-promotors en reclame adviseurs voor groote concerns in Indië zijn werkzaam geweest. Dergelijke combinaties moeten per slot van rekening in staat zijn om een werkelijk effectieve reclamecampagne vast te stellen. Zij hebben de beschikking in Europa over verschillende goede artisten, goede adviezen worden hun gegeven en een doeltreffende reclame-campagne moet het resultaat van een dergelijke organisatie zijn. Trouwens, in de Indische bladen ziet men al spoedig bij het nauwkeurig nazien der advertentie pagina's wélke advertenties zijn samen gesteld in Ned.-Indië zelf en welke zijn gekomen van de goed geoutilleerde Euro peesche en Amerikaansche Advertentie- bureau's. De goede uitzonderingen bevestigen den regel. Het is niet alleen de juiste samenstelling van de verschillende advertenties, maar het zijn vooral de deskundige adviezen en de juiste keuze der bladen die van zeer groote beteekenis zijn voor den groot-ad verteerder. In eigen country is het reeds een groote moeite landelijk een keuze te doen uit de honderd-en-een bladen, hoeveel moeilijker moet het dan zijn voor den Europeeschen groot-zakenman om een pre- ciese keuze te doen in Ned.-Indië, waar hij vrijwel onbekend is op reclame-gebied en waar ook de afstanden dusdanig groot zijn, dat alleen de bereisde in den geheelen archipel een behoorlijk oordeel kan vellen over de bladen die landelijk en voor elk district apart in aanmerking komen. Die advertentie-bureau's met hun erkende Indische afdeeling, welke werkzaam zijn voor de verschillende Europeesche en speciaal Nederlandsche groot-bedrijven, zullen uit den aard van de zaak ook onder het geven van service verstaan het verstrekken van adviezen aan hun clienten over buitenre clame in het algemeen, terwijl vaak hun teekenateliers artisten herbergen die even eens in staat zijn de meest attractieve reclameplaten, b.v. voor Ned.-Indië te scheppen. Zelfs de Maleische advertenties voor Chinees en inlander kunnen rustig in Ne derland vervaardigd worden, indien men zulks slechts opdraagt aan een goed ge outilleerd bureau met een staf deskundigen die Indië, haar bevolking en de toestanden aldaar kennen. Daarom zouden wij onze lezers die tel ken jare groote bedragen voor Indië uit geven, vooral op het hart willen drukken zoo maar niet klakkeloos duizenden guldens ter besteding voor de reclame in Indië ter beschikking te stellen aan hun importeur, doch door middel van het Nederlandsche ad- vertentie-bureaudetaakte verlichten van dien verkoopagent, hem de moeite te besparen te zoeken naar teekenaars en copy-writers in Ned. Indië, die er zeer weinig zijn. Want het zal zeer moeilijk zijn in onze Oost zelf een absoluut exclusieve, direct-opvallende advertentiecampagne te doen samenstellen. Dergelijke deskundig in Holland opge zette campagnes hebben steeds de sympathie van alle groote importhuizen in Ned.-Indië, omdat men hun daardoor naast de artikelen die zij in Ned.-Indië verkoopen moeten, tevens de middelen geeft om den verkoop te propageeren op de meest deskundige manier en hen ontlast van veel tijdroovend en kostbaar werk dat bovendien in Indië zelf vaak moeilijk is te verzorgen, gelijk boven reeds voldoende is gesignaleerd. C. J. P. 143

Meer Baet nl | 1929 | | page 5