ARNHEM DE LEIDSCHE COURANT Nieuwe Arnhemsche Courant DEVENTER DAGBLAD De Groene Gratis Waarom is Omdat voor Uw reclamecampagne het aangewezen orgaan MEER BAET 100.000 betalende abonne's in de koopkrachtigste kringen des lands heeft, d.w.z. méér dan alle andere groote dagbladen tezamen. JUISTE blad voor zijn advertenties BEL0NS0P O" /"U'Ö'TP 144 |ll|||||||||||||||||||||||||||||!i|||||l!lllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIII!lllllllllllll!! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii de hoofdstad van Gelderland ADVERTEER IN DE die eiken dag met dezelfde groote oplage verschijnt en U derhalve permanent iederen dag dezelfde publiciteitswaarde biedt. Voor Arnhem en omstreken belang rijker dan eenig ander orgaan. Eén proefnummer zal U reeds overtuigen. Telefoon Directie 1016 Bureaux: Telefoon Administratie 125 Zwanenstr. 25 Telefoon Redactie 210 en 2244 De Grootadverteerder, die met zijn landelijke reclamecampagne het geheele land als het ware met zijn reclame in dagbladen dekken wil, verzuime niet Deventer, en de groote streek er om heen met zijn reclame te bewerken. Dit gebied heeft 75000 inwoners en omvat handel, industrie, landbouw en veeteelt. Er heerscht welvaart. Hier is het het eenige dagblad en het Tarieven voor contracten van 17 tot 10 cent per regel BUREAUX PAPENGRACHT 32, TELEFOON 935 Concurreerende advertentietarieven! Beslist afdoende publiciteit! Door in deze uitgave te adver= teeren bereikt men de geheele R.K. bevolking van Leiden en Omgeving en alzoo een uitge= breiden lezerskring, welke op andere wijze niet te bereiken is in Mei en Juni voor hen die zich thans voor het tweede halfjaar 1929 abonneeren op „De Groene Amsterdammer", tegen den halfjaar- lijkschen abonnementsprijs van vijf gulden. In Mei en Juni verschijnt een SERIE ARTIKELEN VAN DE LEIDERS ONZER POLITIEKE PARTIJEN OVER DE POLITIEKE PROGRAMMA'S IN VERBAND MET DE AANSTAANDE VERKIEZINGEN In deze reeks, die Zaterdag 25 Mei begon, zullen achtereenvolgens schrijven Prof. Mr. P. J. M. Aalberse over „De Roomsch Katholieke Staatspartij" Ir. J. W. Albarda over „De Sociaal Democratische Arbeiderspartij" IT. Colijn over „De Antirevolutionaire partij"; Mr. D. Fock over „De liberale partij, de Vrij heidsbond"; Mr. H. P. Marchant over „De Vrijzinnig Democratische Bond" en Dr. J. Th. de Visser over „De Christelijk Historische Unie". Gironummers72880, Gemeentegiro G 1000. Een briefkaartje aan de administratie Keizers gracht 333, Amsterdam-C is voldoende. Of nog eenvoudiger: jf

Meer Baet nl | 1929 | | page 6