het signeeren van de advertenties door de ontwerpers PRO en CONTRA MEER BAET 176 DE OPINIE VAN EENIGE GROOT- AD VER TEERDERS Waar in den laatsten tijd het gebruik, dat advertenties door advertentie- en adviesbureau's gesigneerd wordenmeer en meer toeneemt is het interessant om te weten hoe hierover in de kringen der adverteerders gedacht wordt en of en zoo ja welke bezivaren hunnerzijds hiertegen zouden kunnen bestaan. Wij hebben daarom eenige groot-adverteerders aangezocht hun oordeel over dit vraagstuk te willen uitspreken en laten hierbij de tot op heden ontvangen antivoorden volgen. E opinie van den heer Giesen, directeur der N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek luidt als volgt tenties toe te staan, doch ik prijs de handigheid van het betreffende bureau, dat er in weet te slagen van zijn cliënt toestemming te verkrijgen om op deze wijze voor zijn bureau reclame te maken. N.V. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek, Persoonlijk ben ik een groot tegenstander van het signeeren van advertenties door reclamebu- reaux. Ik breng natuurlijk naar voren, dat ik mijn opinie weergeef als groot-adverteerder, doch deze totaal anders zou zijn, indien ik zelf de leider van een advertentiebureau was. Ik kan mij volkomen indenken, dat deze bureaux gaarne hun werk gesigneerd willen zien, niet uit sluitend door het feit, dat zij hierdoor een gratis advertentie hebben, doch mede, dat zij er een eer in stellen hun preuve d'artiste van hun naam te voor zien. Uit het oogpunt van den adverteerder is een gesigneerde advertentie totaal foutief. In de door hem betaalde advertentieruimte dienen geen ande re advertenties opgenomen te worden en dit is bij een gesigneerde advertentie toch wel degelijk het geval. Niets dient de aandacht van het publiek af te leiden en een advertentie moet in geen geval beke ken worden, omdat zij door het een of andere bu reau ontworpen is. Ik heb mij dikwijls afgevraagd, waarom adver- tentiebureaux, die bij industriëele en verkoopsor ganisaties veelvuldig aandringen om meer te adver- teeren, zelf van dit beproefde middel om de aan dacht van den verbruiker op hun instelling attent te maken, zoo weinig gebruik maken. M.i. is dit hoofdzakelijk te wijten aan het feit, dat zij een gratis advertentie hebben door den naam van hun bureau in de advertentie hunner clienten te verwerken. Resumeerend kom ik persoonlijk tot de conclu sie, dat het voor den adverteerder zeer ongewenscht is het advertentie bureau het signeeren der adver- De heer Hiel, directeur der N.V. The Vittoria Egyptian Cigarette Company schrijft ons Naar aanleiding van Uw vraag over het al of niet wenschelijke van het signeeren der annonces door de ontwerpers, deel ik U mede, daartegen volstrekt geen bezwaar te hebben en wel omdat ik vermeen, dat de handteekening van den kunstenaar hem den eisch stelt zoo goed mogelijk werk te leveren. Bovendien geeft die handteekening, wanneer de advertentie ontworpen is door een bekend vakman, tevens cachet aan het geheel. Het eenige bezwaar dat men zou kunnen hebben is, dat concurrenten hierdoor gemakkelijk den ont werper zouden kunnen uitvinden. Dit feit is echter niet zoo erg als het lijkt, aangezien reclame-ont werpers meestal toch wel zoo veelzijdig ontwikkeld zijn, dat zij zonder bezwaar voor meer firma's kun nen werken. N.V. THE VITTORIA EGYPTIAN CIGARETTE COMPANY. D

Meer Baet nl | 1929 | | page 10