co cn <1° AuhinG FOTO-RECLAME IN DE O O O O LU Od h- LU V £0 MEER BAET c <u c E c De K.l wordt in fraaien Koperdiepdruk uitge voerd en is daardoor uitermate geschikt om fotografisch geïllustreerde advertenties tot haar recht te doen komen. o z Cd E a h- i= co X> 2 f3"*5 p- 2 EN UW ADVERTENTIE IN DE K.l. BEVINDT ZICH IN GOED GEZELSCHAP 170 W) I— <D N 0) (D <D <d O 0) -Q 0) CC _1 LU LU O LL Q Ul CD CD 00 CO _0 CU H UJ I LU cd H- Z Ui CJ Ui Q ~2 Q eo z C/5 Ui LU Z LU Q_ 2 UJ Cd UJ "Z <0N\ sanslag »nd De» door 6PJETBAND VADER IS AL GOED GEMU Dlga Bogltldtrn Mr LouU Kalvin uit New York maken zicb voor het golfspcl gereed Zooals bi, alle leden der society zijn hunne tanden blinkend wit dank zi| het gebruik van Pepsodeni Dc moderne Amerikaanache Tandpa.ua Vraagt uwen leverancier WANNEER NIET VERKRIJGBAAR WENDE MEN ZICH TOT SUPERBE CORSETBAND KEIZERSGRACHT 430 AMSTERDAM Oil U ADRESSEN EN ATTESTEN ZAL DOEN TOEKOMEN neele Aupings te kooper Ze zt)n zoo heerlnk deze matrassen1 Echt heerlijk op le slapen 1 niet. wal slapen beteekent. nog nooit n echte Auping hebt Waarborg voor echtheid 1» Auping op elke matras, want tonder dien naam Is gra Aup— Prgzen origineele Auping s P tot <5.75 in verhouding metingen en model (Bovenstaand, Slechts weinigen weten hoe witte zten Miss Renet "st Or nis heeh dit evenals mlllioeoen anderen, dank Pepsoden 1 Een weten schappelijke tandpastadie als doel heeh de doffe tandaanslag van de tan den te verwilderen Ondervins- e resultaten Gezonde tanden en gezond tandvleesch hebben 'n dage- lijksche bescherming tegen aan slag noodig Ziet hoe gauw de tanden witter worden - hoe snel nu de schoonheid te voor schijn komt Het tandvleesch zal weldra steviger worden en zich verharden Reeds na enkele dagen gebruik zult U dit ondervinden Koopt nog heden een tube

Meer Baet nl | 1929 | | page 4