MEER BAET Iedere horlogemaker, die aan deze reclame deel neemt, krijgt kleine etalagecartons en een sierlijk winkelopschrift met dit zinnetje. Het publiek, dat dezen slagzin uit de reclame kent, en dat door de pakkende annonces tot den koop geleid wordt, ziet in het winkelraam denzelf den slagzin met het woord ,,Hier", en weet oogen- blikkelijk, dat hier een betrouwbare horlogemaker woont, zooals in de groote annonces aangeraden werd. De directe reclame hoe goed zij zich ook voor dit doel leenen zou kan uit budgetoverwegingen in het eerste jaar niet verwezenlijkt worden maar- blijft voor later gereserveerd. Hieronder verstaan wij het maken van pakkende brochures, voor individueele groepen, ander ma teriaal en eventueel ook catalogi. Als ondersteuning moet ook de indirecte reclame worden gemobiliseerd in den vorm van redactio- neele artikelen over het horloge in het algemeen, over nieuwigheden, algemeene propaganda in de scholen en lezingen in het openbaar. De dagbladreclame wordt onderverdeeld in na tionale en locale reclame. De locale reclame omvat die kranten, die slechts een plaats of een klein district bestrijken, dus wordt hier slechts voor de daar gevestigde zaken reclame gevoerd, en wordt ook hoofdzakelijk deze reclame door deze bepaald. De nationale reclame omvat die organen, die een groot gebied bestrijken, dus de groote dagbladen en de familiebladen. De nationale reclame die, wat de oplage betreft verreweg de gewichtigste is, wordt uit het algemee ne fonds bestreden, de locale reclame hoofdzakelijk door de locale zaken met een subsidie uit het alge meene fonds. Het totaalbedrag is in het plan op ongeveer x20.000 Zwitsersche francs vastgesteld. Oogenschijnlijk zijn de kosten hoog, doch zij zijn een minimum, wanneer men werkelijk iets posi tiefs bereiken wil. Staten zijn bijgevoegd, aantoonende dat met de gemaakte keus van bladen 1.200.000 abonnés bereikt worden, te bewerken door ongeveer 982 groote en 1478 kleine annonces, wat wel op een beduidende bestrijking en een intensieve bewer king wijst. In het door ons bewerkte gebied komen onge veer 1.500.000 niet in aanmerking. Wanneer het ons gelukt door deze reclamecam pagne op elke 1.000 inwoners er 5 te bewegen, als geschenk een horloge te koopen, of voor hun per soonlijk gebruik nog een tijdmeter aan te schaffen, en als wij dan als doorsnee-uitgave een horloge van 40 francs nemen, zijn de kosten van onze campagne betaald. Men kan echter niet op het oogenblikkelijke ge volg letten, maar moet eraan denken, dat als de koo- pers weer eenmaal ervoor geïnteresseerd zijn, en als het horloge ook weer op den voorgrond staat in het algemeene interesse, dat dan de uitwerking van deze reclame zich nog jaren nadien voelbaar zal maken. Het hier in het kort geschetste plan vond weer klank en op grond van dit exposé kon het noodige geld bij elkander gebracht worden. De uitvoering werd echter door het feit gehin derd, dat de horlogemakers hun actie meer als een strijd tegen de verzendzaken beschouwden dan dat zij deze op daadwerkelijke klantenwerving af stemden. Het geven van annonces werd afhankelijk ge steld van de boycoteering van verzendzaken en zoo moesten vele bladen en tijdschriften, die princi pieel op zoo'n boycot niet in wilden gaan, terzijde worden gesteld. Het is licht te begrijpen, dat slechts financieel- krachtige kranten zich de luxe kunnen permittee- ren, uit principiëele overwegingen groote opdrach ten af te slaan. Dat die collectieve campagne toch nog tot stand kwam ligt hoofdzakelijk hieraan, dat het uitvoerige plan, dat ik zooeven geschetst heb in 400 exempla ren werd gedrukt en aan ieder lid werd toegezon den, en bovendien aan de propaganda-voordrach ten, die hetzij door vooruitstrevende horloge makers, of door den reclamevakman gehouden werden. Interessant is de frnancieele regeling, want dit is bij de meeste collectieve reclame het moeilijke punt. Indeeling en belasting naar omzet is het aller moeilijkste omdat de individueele deelnemers hun ne omzetcijfers niet willen bekendmaken. Willekeurige indeeling is ook gevaarlijk, terwijl gelijke bedragen onrechtvaardig zijn. Afzonderlijke branches konden naar het aantal van het bedienende winkelpersoneel, der arbeiders, der machines of naar het verbruik van grondstof fen hun bijdrage vaststellen. Bij de collectieve reclamecampagne voor hor logemakers werden de kosten deels door de detail listen en deels door de fabrikanten gedragen. 208

Meer Baet nl | 1929 | | page 14