FOFvD MEER BAET hunne wagens met 6 cylinder motoren uit te rus ten. Naast de van ouds bestaande zwaardere 6 cy linders met een reputatie, kwamen er ettelijke klei nere wagens. Ik wil nu in het midden laten of, voor personen wagens, de al- of niet aanwezige, maar in ieder ge val vermeende meerdere souplesse van een al- of niet goed uitgeëxperimenteerden 6 cylinder motor, een verkoopsargument is; voor vrachtwagens gel den andere factoren. VIER STERKE MANNEN Het snobisme, dat soms bij den aankoop van personenwagens zoo'n groote rol speelt, komt bij den aankoop van vrachtwagens maar heel zelden in het geding. Vrachtwagens worden gekocht door zakenlieden voor zakelijke doeleinden: ,,Wat kost ie me en wat kan ik er mee doen?" De argumen ten zijn zakelijk. Wat zegt nu de Ford Motor Company: „Wij weten dat er vrachtwagens voor licht transport te koop worden aangeboden, die meer dan 4 cylinder- motoren hebben. Wij bouwen ze niet en wel om die en die redenen." Wat ze dus in hunne campag ne doen is niets meer of minder geven dan een ver klaring van hunne fabricagepolitiek. En daarbij hebben ze dan nog dit groote voordeel, dat, wan neer Ford over efficiency en economie spreekt, een ieder graag geneigd is, daaraan een zekere autori teit toe te kennen. M.a .w. „Meneer de kooper. Wij bieden U, om deze en deze redenen een 4 cylinder aan. Beslis nu zelf, of de fabrikant, die U een 6 cylinder voor het zelfde doel aanbiedt, U een meerwaarde, of iets overtolligs offreert." Men heeft mij in een gesprek dat ik over deze campagne heb gevoerd willen bestrijden, dat dit een faire concurrentie is, doch ik kan dit met den besten wil van de wereld niet inzien. Wanneer een adverteerder, tusschen de regels van zijn annonce door, stekeligheden aan het adres van zijn concur renten gaat geven en zijn kracht gaat zoeken in het becritiseeren van hun beconcurreerende merken, verandert de zaak. Hiér echter wordt niets anders gedaan, dan een zakelijk standpunt aan zakenlieden uiteengezet en wordt duidelijk gemaakt, waarom een zakelijk ge bruiksvoorwerp bepaalde constructie-eigenschap pen bezit. En dan nog dit. Ik kan niet beoordeelen, of de vraag naar 6 cylinder vrachtwagens ook wellicht gedeeltelijk is afgeleid uit de vraag naar 6 cylinder personenwagens, een vraag die dan zou zijn ont staan uit de „Mode" niet uit de behoefte. Is dit het geval, dan getuigt het van een grooten zakelijken moed, om den klant, tegen zijn smaak in, datgene aan te bieden, wat men als „verkooper-adviseur" zijn plicht acht. Gezien al de gedragingen van Henry Ford lijkt mij de laatste overweging lang niet onwaarschijnlijk. Tot zoover over de reclametactiek, die aan deze campagne ten grondslag ligt en waarover wij niets dan lof hebben. VIER STERKE MANNEN 216 40 rem P.K. motor Vri/dragendt échter**- nieuwen Ford Is even groot nis aan onderhoudskosten en brandstofverbruik, sL natuurlijk In den nieuwen Ford is terwijl ook de aanschaffingsprijs «er die hem maken tot den meest econo mischen wagen. Er fs dan ook nauwell|ks een bedriif denk- baat. waarvoor de Ford met het aangewezen De geweldige prestaties, waartoe de nieuwe verlangd. N V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK ROTTERDAM Wanneer aterke mannende ver- eischre prestatie» leveren, dan wor den Uw transportkosten door het gebruik van 6 onnoodig verhoogd. Modern transport elscht snel heid en betrouwbaarheid Of gij rozen of rails, kisten of keien, balen of blikken, haarden of hout. groente of ganzen vervoert gij moet op Uw vervoermiddel onder alle omstandigheden kunnen De nieuwe Ford Truck, mei zijn kzachtigen soepelen er betrouwbaren 4-cylindei motor, behoudt, ook bil gr heden zijn regelmattgen gang

Meer Baet nl | 1929 | | page 22