Woont in DIE PLAATS of in DAT DISTRICT een voldoend koopkrachtig publiek voor Uw artikel MEER BAET ONZE KARTOGRAMMEN ZULLEN U BEH ULPZAAM ZIJN DAT NA TE SPOREN Wij drukken hierneven een landkaartje af van de provincie Utrecht, dat een overzichtelijk beeld geeft van de ge middelde inkomens (per aangeslagene) in alle Utrechtsche gemeenten. In volgende num mers van ,,Meer Baet" zullen wij resp. vandeove- rige provinciën 'n dergelijk kaartje opnemen. Aldus verschaffen wij onzen abonne's successievelijk de cijfers omtrent de gemiddelde inkomens (per aangeslagene) over 't geheele land. Wij meenen daarmede een belangwekkend ge geven te verstrekken aan die zakenmenschen, die het belang van het verzamelen der onderscheidene gegevens, noodig voor een volledige kennis van de Nederlandsche markt, inzien. Wij waarschuwen evenwel tegen 'n opper vlakkig omspringen met deze gegevens. Zij zijn op zich zelf niet wel te gebruiken en ontkenen hun waarde alleen aan combineeren met andere factoren. Alléén en zonder verband met andere statistische gegevens beschouwd, hebben ze 'n niet meer dan negatieve waarde. Een fabrikant van 'n duur luxe-artikel zou b.v. terecht kunnen concludeeren, dat een gemeente als Jaarsveld met een gemiddeld inkomen van f 1567,per aangeslagene voor hem niet de moeite van een serieuze bewerking loont. En zoo hij al een vertegenwoordiger voor het district had, dat ligt ten Zuiden van de lijn Harmeien- Utrecht en ten Westen van de lijn Utrecht- Vreeswijk, dan zou hij aan de hand van dit kaartje voldoende kunnen zien, dat de man in dat gebied maar zéér beperkte mogelijkheden heeft en evenmin zou hij zijn geld behoeven te verspillen aan een geconcentreerde reclame poging in die streek. Aan den anderen kant evenwel behoeft hij van een vlakbij gelegen ge meente als Lopik, die met een gemiddeld in komen per aangeslagene van ruim f 2100,de gemeente Jaarsveld met bijna 50% overtreft, vergelijkenderwijs geen gouden bergen te ver wachten. Want in een dergelijke kleine gemeente (evenals Jaarsveld circa 1600 zielen tellend) kan één zéér rijke ingezetene reeds het gemiddelde inkomencij fer een stevigen duw omhoog geven, zonder dat dit omtrent de inkomens der andere ingezetenen eenige conclusie wettigt. Men zij dus op zijn hoede bij het toepassen dezer gegevens. Overigens stellen wij ons voor binnenkort in een serie artikelen het onderwerp „Market Research", onderzoek van de Neder landsche markt, uitvoerig te behandelen. Zooals intusschen reeds uit ons kaartje van Utrecht blijkt, komt het grootst aantal ge meenten in ons land voor in de groep van f 1750,tot f 2000,Onderstaand staatje toont dit nader aan: Belastingjaar 1927/1928. Het gemiddeld inkomen variëert, per gemeente gerekend, tusschen f 1246,en f7403,.Voor alle gemeenten tezamen bedraagt het gemiddelde inkomen over 1927/1928 per aangeslagene f2287, Aan de hand van deze laatste cijfers kan men beter de gegevens van Utrecht, die wij hierbij verstrekken, naar waarde beoordeelen. Voor het samenstellen van dit kaartje werd door ons o.m. gebruik gemaakt van de Rang schikkingslij st Gemeenten naar den belasting druk 1928/1929" van het Centraal Bureau van de Statistiek, waaraan wij ook verdere in dit artikel genoemde cijfers ontleenden. C. SLEWE. 202 Aantal gemeenten met een gemiddeld inkomen per aangeslagene van beneden f 1250.— f 1250— f 1500.— f 1500— f 1750.— f 1750— f 2000.— f 2000 f 2250.— f 2250— f 2500— f 2500 f 3000— f 3000— f 3500— f 3500— 4000— f 4000— f 5000— f 5000.— en meer Totaal aantal Gemeenten 1 69 357 394 149 52 33 11 6 5 2 1079 l) Bij de plaatsen Abcoude en Breukelen treft men op ons kaartje twee verschillende teekens aan. Men heeft namelijk de gemeenten Abcoude-Baambrugge met een gemiddeld inkomen van f 2114,en Abcoude-Proostdij met een gemiddelde van f 1902,per aange slagene. Eveneens Breukelen-Nijenrode met een gemiddelde van f 2315,en Breukelen-St. Pieters met f 3049,

Meer Baet nl | 1929 | | page 8