f W Guaranty. rarer? These bargains prove It WILL USED CARS MEER BAET 234 *000 *000 1928 Pontiac Sedan CDealer's Name and Address Weer andere fabrikanten gaan zoo ver, om inplaats van clichés van stock electrotypes aan te bieden den handelaar persoonlijke hulp voor het vervaardigen van zijn annonces te offreeren. Het Advertising Department van den fabrikant of diens Advertising Agency als hij geen eigen Adverti sing Department heeft ontwerpt speciale annonces voor den handelaar, die alleen betrekking hebben op zijn eigen winkel. Het spreekt vanzelf, dat dit soort service duur is ep dat de kosten wanneer men een groote dealer organisatie heeft prohibitieve zijn. In de meeste gevallen echter, sturen fabrikanten den handelaars catalogi met. afbeeldingen van ads, trade marks, enz., waarvan zij bij den fabrikant clichés bestel len kunnen. In zulk een catalogus zijn dan meestal nog opgenomen allerlei slogans, korte, kernachtige teksten, waaruit de handelaar keus genoeg heeft voor annonces in zijn plaat selijke bladen. Meestal is zulk een catalogus een excerpt uit de groote reclamecampagne door den fabrikant zelf gevoerd, waar door men dus weer dezelfde ideeën in de handelaars reclame verwerkt ziet als in de groote nationale cam pagne. Een zeer belangrijke ondersteuning, welke in Amerika van het grootste belang wordt geacht en beschouwd wordt als de beste hulp, die de fabrikanten hun hande laren kunnen geven, is hen voortdurend op de hoogte te houden van de verkoopsmogelijkheden in hun territory desnoods gestaafd met statistische gegevens. In de meeste gevallen is de fabrikant doordat hij hiervan een speciale studie heeft gemaakt beter ge oriënteerd over de mogelijkheden van zijn artikel in een zeker rayon dan de handelaar zelf en leidt dit dikwijls tot verrassende conclusies voor den handelaar. De gemiddelde handelaar toch is meestal niet in staat en heeft daarvoor tijd noch lust, een eenigszins benade rende marktanalyse te maken van zijn rayon en wanneer hij hieromtrent werkelijk betrouwbare cijfers van den fabrikant zal kunnen krijgen, zal in negen van de tien gevallen blijken, dat hij niet het flauwste begrip had van de potential market in zijn onmiddellijke omgeving. Ideeën worden hem aan de hand gedaan, waar nieuwe klanten te vinden zijn en op welke manier hij deze in zijn winkel kan krijgen. Een andere functie van het Sales Promotional De partment om den dealer te stimuleeren is hem allerlei interessante mededeelingen en selling points te geven van de artikelen, die hij verkoopt, zoodat hij en zijn em ployés en winkelbedienden deze weer in hun contact met de klanten kunnen gebruiken. Voor mij ligt een boekje, getiteld „The Trip of a Tree", dat door een meubelfabrikant aan al zijn dealers en hunne bedienden werd gezonden. In vlotten stijl worden hierin de ervaringen van een salesman verteld, die de meubelfabriek voor de eerste maal bezocht. Ik twijfel er niet aan, dat nadat een handelaar dit boekje gelezen heeft, hij in staat is, veel intelligenter en beter te verkoopen dan daarvoor. Vele andere fabrikanten stellen alles in het werk om hun dealers alle bijzondere selling points van hun ver schillende artikelen te leeren kennen. Ook op dit gebied is in verschillende branches van de industrie reeds een massa geproduceerd. Afbeeldingen van de wijze, waarop de artikelen ver vaardigd worden, speciaal samengesteld voor winkel employés, uitvoerige en keurig verzorgde brochures, speciale „correspondence courses" voor handelaren, waarin zij omtrent verkoopsmethodes inzake de betref fende artikelen worden onderricht, voordrachten van verkoopers voor het winkelpersoneel, zijn wel de meest gebruikelijke methodes om de handelaren den verkoop der artikelen te vereenvoudigen, alles onder de slogan: „Your success is ours, we never forget it!" Om honderd procent medewerking van zijn handela ren te verkrijgen, moet een fabrikant m.i.nog iets meer hebben dan een goeden wil. 1927 FORD COUPE Everything new but the body. Engine overhauled, new generator and battery, new seat covers and %r 4 new tires 1926 BUICK 120 COACH— Only 00000 miles of careful driving on this handsome car. It will serve you for years. Only UUU That's the reason "Good Will" used cars are the biggest used car values money can buy. That's the reason old customers return again and again to make their purchases from our used car stock. They know that every "Good Will" car has been carefully checked, and reconditioned where necessary. They know that our written Guaranty, which permits them to exchange the car they buy if it is not entirely satisfactory, is the last word in buy ers' protection. And they realize that these great features combined with an ordinary used car price make every "Good Will" car we offer the best buy in town. The values listed below will prove it to you, too. See them today! 1927 BUICK 115 COUPE— This chummy two passenger car will sell fast. Good shape throughout. Six tires nearly new. Rumble seat. $AAA Going atUUU CHEVROLET 1927 LAN DAU SEDAN—Its condi tion is exceptionally good. New balloon tires and full equipment. "Good Will" reconditioned. A real bargain. G.M.A.C. Time Payment Plan—Small Down Pay ment—Lowest Finance Charges. Excellent condition throughout. Good tires, low mileage, fully equipped, 4-wheel brakes. Complete motoring satisfaction at a bargain price. '000

Meer Baet nl | 1929 | | page 12