Read wliat this OAKLAAD- POATIAC dealer has done since September 1927 OAKLAND - PONTIAC Double-Piofkt Franchise 235 MEER BAET Den handelaar een verwijt maken, dat hij niet actief genoeg is omdat hij een bepaald artikel niet voldoende pousseert, is in de meeste gevallen unfair tegenover dien handelaar. In de meeste gevallen zal een beetje meer in formatie aangaande de details en toepassingen van het artikel ook wel een verhoogden verkoop tengevolge heb ben. In werkelijkheid zijn veel handelaren veel actiever dan vaak door de meeste fabrikanten wordt aangenomen. Grootere firma's maken er dan ook in vele gevallen regel van om speciale Sales Promotors naar de handelaren te sturen om een paar weken in den winkel door te bren gen en de moeilijkheden, die zich bij den dagelijkschen verkoop voordoen, te bestudeeren. Deze ervaringen worden natuurlijk later weer verwerkt in de sales pro motional literature, dat door den fabrikant uitgegeven wordt. Natuurlijk zien alle fabrikanten heel goed in, dat zoo lang de handelaar hun artikelen niet verkocht heeft, de sale nog eigenlijk niet compleet is. Het resultaat is, dat de gemiddelde dealer stapels brochures, hints for the sale en zooveel adviezen en aanmoediging ontvangt, dat hij er letterlijk onder begraven wordt tenminste in landen, waar sales promotion al tot op zekere hoogte is doorgevoerd door vooruitstrevende fabrikanten. Door zoo'n overvloed van materiaal wordt hij natuurlijk on verschillig en zullen alleen ongewone en uiterst practi- sche dingen hem nog interesseeren. Nieuwe toepassingen van een artikel adverteeren en tegelijkertijd den handelaar daarin opvoeden, heeft in vele gevallen ook zeer veel succes gehad. Wij herinneren ons het geval van een Amerikaansche Rubber firma, welke hiermede een buitengewoon succes heeft gehad. Rubbervoering was het eenige artikel in hun serie, dat blijkbaar maar niet verkocht kon worden. Met medewerking van de redacteurs van verschillende groo- te damesbladen werd een interessant boekje samenge steld, dat een soort openbaring was over wat al niet met rubbervoering gedaan kon worden. Capes voor kinderen zakjes voor zwempakken, boekomslagen, voering voor manchetten, hoeden, enz. kortom een aantal practische toepassingen, waarop niemand ooit gekomen was. Dit boekje werd door de handelaren voornamelijk on der de dames verspreid en ondertusschen had de rubber firma de handelaren voorzien van groote hoeveelheden rubbervoering, wat in verschillende breedten bij de yard verkocht kon worden. Het resultaat bleef niet uit en korten tijd na de ver spreiding van het boekje was er een constante, goede vraag naar het artikel. Inplaats van nieuwe toepassingen te bedenken, zijn vele fabrikanten er op uit, nieuwe gebruikers te kweeken en hiervan de handelaren in te lichten en hen van de methode van bewerken van deze nieuwe klassen op de hoogte te brengen. Zoo zond bijv. een groot-fabrikant van electrische ap paraten aan handelaren in bepaalde steden een lucht - photo van de stad met de namen en aressen van de inte ressenten voor de op de foto aangegeven artikelen en de mogelijkheden dezen interessenten een bepaald soort electrische machinerie te verkoopen. Bijv. Mevrouw Brown, 47 Mountain Avenue kan een electrisch strijkijzer,een stofzuiger en een waschmachme gebruiken, Dr. Khan, tandarts, kan een kleinen boormo- tor gebruiken, een electrischen ventilator, enz. enz. Niettegenstaande de hooge kosten, heeft zulk een con structief werk altijd veel succes en draagt er niet weinig toe bij, een betere verstandhouding tusschen fabrikant en handelaar te kweeken. De Radiofabrikant, die zijn handelaren en hunne be dienden een gratis cursus voor het verkoopen en het plaatsen van Radio installaties aanbiedt, doet zulks wel licht niet uit een zuiver altruïstisch oogpunt, doch niet- An automobile dealer in an Illinois town of 13,133 people joined Oakland-Pontiac September 1927. His net monthly profit during 1923 was in excess of $400.00. During the first three months of 1929 this increased to more than $1000 j>er month, or a total for the period of $3225.53. Scores of such newcomers to the Oakland- Pontiac dealer family are steadily increasing their sales and profit as the demand for these two splendid sixes continues its rapid growth. There may he an opportunity for you to secure this highly profitable franchise. It costs nothing to investigate. Why not make sure? Just drop a line to Department G at the factory and we'll give you full information about any openings in your vicinityand the highly significant facts about the profits to he made t here wi t h the Oakland All-American Six and the Pontiac Big Six. OAKLAND MOTOR CAR COMPANY, PONTIAC. MICHIGAN *.\amc. Address and Complete Details Furnished Vpon Request.

Meer Baet nl | 1929 | | page 13