ARNHEM DE LEIDSCHE COURANT Nieuwe Arnhemsche Courant NIEUWE i TILBURGSCHE COURANT I DEVENTER DAGBLAD NRC'NRC'NRO „PRINS DER NEDERLANDEN" LNRC'NRC'NRC- MEER BAET 236 HET VOORNAAMSTE DAGBLAD VAN NEDERLAND DAGELIJKS GEÏLLUSTREERD BIJBLAD RAMP VOLDOENDE f en AFDOENDE BUREAUX PAPENGRACHT 32, TELEFOON 935 Concurreerende advertentietarieven Beslist afdoende publiciteit! Door in deze uitgave te adver^ teeren bereikt men de geheele R.K. bevolking van Leiden en Omgeving en alzoo een uitge= breiden lezerskring, welke op andere wijze niet te bereiken is de hoofdstad van Gelderland ADVERTEER IN DE die eiken dag met dezelfde groote oplage verschijnt en U derhalve permanent iederen dag dezelfde publiciteitswaarde biedt. Voor Arnhem en omstreken belang rijker dan eenig ander orgaan. Eén proefnummer zal U reeds overtuigen. Telefoon Directie 22838 Bureaux: Telefoon Administratie22837 Zwanenstr. 25 Telefoon Redactie 22840en 22842 De Grootadverteerder, die met zijn landelijke reclamecampagne het geheele land als het ware met zijn reclame in dagbladen dekken wil, verzuime niet Deventer, en de groote streek er om heen met zijn reclame te bewerken. Dit gebied heeft 75000 inwoners en omvat handel, industrie, landbouw en veeteelt. Er heerscht welvaart. Hier is het het eenige dagblad en het JUISTE blad voor zijn advertenties Tarieven voor contracten van 17 tot 10 cent per regel De N.R.C. vroeg haar abonné's voor de nagelaten betrekkingen 1 TON. De N.R.C. kreeg DIE TON IN 3 DAGEN. Totaal brachten ongeveer 10.000 LEZERS RUIM 1/t MILLIOEN bijeen. Hieruit blijkt de KWALITEIT der KWAN TITEIT van N.R.C. lezers. Wenscht U Tilburg en Centraal N.-Brabant te bereiken i Dan kunt U daarvoor VOLSTAAN met te adverteeren in de h Uitgave Der N. lz. Dagblad en Drukke rij A letiwe Tilburgscbe Courant Tilburgscb Dagblad voorbeen firma /Intoine Arts.) K* i. Verschijnt dagelijks in Tilburg en meer dan b 30 plaatsen van Centraal Noord-Brabant r GROOTSTE GECONTROLEERDE OPLAGE l Heuvel 25 Tilburg. Telefoon Nrs. 175 en 1715

Meer Baet nl | 1929 | | page 14