m ups PHILIPS m XiENTA MEER BAET öeu Sankhare taak ARGENTA 242 Wat betreft den directen artikelverkoop volstaat hij door aan den voet van elke annonce een afbeelding van het product te geven. Geheel in de lijn van deze campagne, welke aanraadt, te zorgen, dat de huisverlichting overal voldoende is, ligt, dat bovendien ongeveer in het midden van de cam- - 'i-f-.v ...„^Himnuiiiiiiii Orod»t Kfldt de huisliikhnd ie*, kartonnen Uw hand U Philip» Argenla-lam Uw kind klndei-«l.»,»pki uchi. laai Uw huis «ol lich huislijkheid, comlon. «eiligh Oud-Hollandse he «kelijk speelgoed te tÏÏ- o> btnee" pH\Upb -* Viaa»1 PW'I». 4eX' As» Door de productie van onze Argenta lamp hebben wij het probleem van de goede lichtbron op volmaakte wijze opgelost Maar de lichtbron moet goed worden toe gepast om eeo goede huisverlichling te verkrijgen, een verlichting die hel comfort, de veiligheid en de gezelligheid van Uw woning vergroot Omtrent de wijze van goede huisverlichling willen wij U in een sene annonces en brochures van advies dienen. Dit is de dankbare taak. die wij ons als grootste Nederlandsche Industrie hebben opgelegd pagne er nog een element aan werd toegevoegd, n.l. de raad, er altijd voor zorg te dragen, voldoende reserve lampen in huis te hebben, waartoe wordt aangeboden het Philips Argenta-assortiment. Resumeerend houden deze annonces dus in: 1Een advies over het gebruik van het artikel 2. Een advies inzake de wenschelijkheid van reservevoor- raad van het artikel 3. De zuivere aanprij zing van het artikel. Verder is deze cam pagne, die het publiek wil beïnvloeden om tot betere huisverlich ting te geraken, afge stemd op het begrip „serie". De adverteerder heeft er niet zijn krachten in gezocht, in elke annonce al zijn argumenten zoo veel mogelijk gecom primeerd te geven, doch heeft elke an nonce de drager ge maakt van één ge dachte en één argu ment en heeft zijn kracht gezocht in de serie als draagster van de totaliteit der argu menten. Tenslotte is deze campagne afgesloten door de annonce: „Het Ideale Kunst licht", die als zuivere, directe verkoopsan nonce kan worden beschouwd en die den kooper, welke door de serie, vooraf gaande advertenties over de aanwendings mogelijkheden van het artikel was inge licht, moet bewegen, tot onmiddellijke aan schaffing over te gaan. Een nadere be schouwing van de uit voering dezer adver tenties toont aan, dat deze annonces even wichtig en rustig van layout zoowel als van typografie zijn, en dat de adverteerder door

Meer Baet nl | 1929 | | page 20