GOEDE VERLICHTING IS EEN BELEGGING, GEEN UITGAVE MEER BAET :4\ Zij is verder aangevuld door enkele brochures, n.l. een algemeene „Licht in Uwe Woning", waarin een com pleet advies voor goede huisverlichting met aanduiding van de wattages en van de benoodigde lampen wordt verstrekt. Verder een alleraardigst geïllustreerd boekje „Lam pengeheimen" voor kinderen en tenslotte een populair geschriftje voor huisvrouwen, waarin wordt gewezen op den aethischen kant van een goede verlichting, getiteld ,Van Licht en Lampen' Tenslotte maakt de adverteerder nog propaganda voor goede huisverlichting met een serie kleine vouwblaad jes, waarvan wij hier eveneens afbeeldingen geven en waarin een speciale lamp of speciaal argument nogmaals wordt naar voren gebracht. den geheelen bouw van de annonce en de illustratie heeft blijk gegeven, zich er nauwkeurig van bewust te zijn, dat deze annonces bestemd waren voor alle lagen van de bevolking en dat hij dus door zijn illustratie en zijn typografie een advertentiestij! moest nastreven, die den meer- zoowel als den minontwikkelde kon bevredigen. Daardoor zijn de illustraties van deze annonces we zouden haast zeggen een weinig vaag en onpersoon lijk en het blijft een kwestie open voor discussie, of het in zulke gevallen dan toch geen aanbeveling verdient, de opvatting van het illustratief gedeelte van de annonce meer uitgesproken te doen zijn, op gevaar af door een gedeelte van het kooperspubliek niet zoo gewaardeerd te worden als wel gewenscht is. Tot zoover over de annonces van deze campagne. 243

Meer Baet nl | 1929 | | page 25